Schéma vzdelávania

Podmienky absolvovania kurzov:

  • Kurzy na seba nadväzujú a je povinné ich absolvovať postupne (okrem kurzu Prehľad KB).
  • Certifikačnú skúšku je možné absolvovať aj bez účasti na kurzoch, ale nie je to odporúčané.
.V príprave
.Certifikačná skúška

Typická distribúcia kvalifikácií

ÚROVEŇ ZNALOSTÍ Laici Odborní zamestnanci Manažéri IT manažéri Informatici Špecialisti KB Manažéri KB Audítori KB
Znalosť vybraných základných pojmov a ich významu
Použitie mechanizmov a procesov v bezpečnostných riešeniach  
Legislatíva, súlad a etika ochrany údajov          
Implementácia a uplatňovanie bezpečnostných mechanizmov a riešení      
Návrh bezpečnostných mechanizmov a riešení        
Návrh stratégií a analýza bezpečnostných mechanizmov a riešení            
Posudzovanie zhody a efektivity procesov, bezpečnostných mechanizmov a riešení              
PRÍSLUŠNÝ KURZ Prehľad KB Základy KB Manažér KB Audítor KB