Portfólio produktov

ProdIDNadpisSupport
0101Odborná prednáška KBOdborná prednáška s prezentáciou na vybranú tému z oblasti kybernetickej bezpečnosti typicky pre cieľové skupiny PZS ako sú samosprávne združenia, zdravotníctvo, energetika a pod. Vhodné pre väčšie auditóriá (konferencie a pod.), desiatky až stovky účastníkov.
0102Prehľad KB - webinárOnline vzdelávacia aktivita vhodná pre väčšiu skupinu účastníkov z jednej organizácie (max. 50 úč.) s cieľom poskytnúť prehľad o základných princípoch kybernetickej bezpečnosti, zvýšiť povedomie o ochrane informácií a získať schopnosť identifikovať najčastejšie kybernetické bezpečnostné hrozby. Forma prezentácia online s výkladom lektora a otázkami účastníkov na konci každého bloku. Bez potreby podkladových materiálov pre účastníkov.
0103Základy KB - webinárOnline vzdelávacia aktivita vhodná pre väčšiu skupinu účastníkov z jednej organizácie (max. 50 úč.) s cieľom vysvetliť terminológiu, princípy a poskytnúť základné odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Forma prezentácia online s výkladom lektora a otázkami účastníkov na konci každého bloku. Bez potreby podkladových materiálov pre účastníkov.
0104Prehľad KB - kurzKurz kombinovanou formou (prezenčne/online) poskytne účastníkom prehľad o základných princípoch kybernetickej bezpečnosti, zvýši ich povedomie o ochrane informácií a získajú schopnosť identifikovať najčastejšie kybernetické bezpečnostné hrozby. Forma verejná/neverejná, dôraz na vedomosti (cca. 80% obsahu), zručnosti (cca. 20% obsahu) cez cvičenia na konci kapitol. Počet účastníkov od 6 do 12 (verejný kurz), max. 15 (online a neverejný kurz).
0105Základy KB - kurzKurz kombinovanou formou (prezenčne/online) vysvetlí účastníkom terminológiu, princípy a poskytne im základné odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Forma verejná/neverejná, dôraz na vedomosti (cca. 80% obsahu), zručnosti (cca. 20% obsahu) cez cvičenia na konci kapitol. Počet účastníkov od 6 do 12 (verejný kurz), max. 15 (online a neverejný kurz).
0106Manažér KB-1 - kurzKurz kombinovanou formou (prezenčne/online) poskytne účastníkom znalosti potrebné na riadenie procesov informačnej a kybernetickej bezpečnosti v organizácii; v základnom rozsahu aj prehľad o znalostiach potrebných k certifikačnej skúške. Forma verejná/neverejná, dôraz na vedomosti (cca. 80% obsahu), zručnosti (cca. 20% obsahu) cez cvičenia na konci kapitol. Počet účastníkov od 6 do 12 (verejný kurz), max. 15 (online a neverejný kurz).
0107Manažér KB-2 - kurzKurz kombinovanou formou (prezenčne/online) poskytne účastníkom znalosti potrebné na výkon bezpečnostných operácií a prevádzkových procesov informačnej a kybernetickej bezpečnosti v organizácii; v základnom rozsahu aj prehľad o znalostiach potrebných k certifikačnej skúške. Forma verejná/neverejná, dôraz na vedomosti (cca. 80% obsahu), zručnosti (cca. 20% obsahu) cez cvičenia na konci kapitol. Počet účastníkov od 6 do 12 (verejný kurz), max. 15 (online a neverejný kurz).
0108Audítor KB - kurzKurz prezenčnou formou poskytne uchádzačom o výkon roly audítora kybernetickej bezpečnosti znalosti a zručnosti potrebné na posudzovanie zhody a výkon auditu kybernetickej bezpečnosti; v základnom rozsahu aj prehľad o znalostiach potrebných k certifikačnej skúške. Forma verejná/neverejná, dôraz na vedomosti (cca. 60% obsahu), zručnosti (cca. 40% obsahu) cez cvičenia na konci kapitol a simuláciou auditu. Počet účastníkov od 6 do 12 (verejný kurz), max. 15 (online a neverejný kurz).
0114Kurz Interný audítor informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2022Cieľom školenia je objasniť členom audítorských tímov a špecialistom na informačnú bezpečnosť požiadavky normy ISO/IEC 27001:2022 a zároveň vysvetliť rôzne možnosti a spôsoby implementácie a auditovania týchto požiadaviek v organizáciách.
0115Kurz Výklad normy ISO/IEC 27001:2022Cieľom školenia je objasniť členom audítorských tímov a špecialistom na informačnú bezpečnosť požiadavky normy ISO/IEC 27001:2022 a zároveň vysvetliť rôzne možnosti a spôsoby implementácie týchto požiadaviek v organizáciách.
0116Kurz a workshop Riadenie dodávateľov a tretích stránCieľom aktivity je poskytnúť podrobné znalosti a postupy v procesoch riadenia dodávateľov a tretích strán na úrovni potrebnej pre úspešný výkon roly Manažéra KB a plnenie povinností pre oblasť riadenia kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími stranami, najmä tvorba a revízia zmlúv s tretími stranami.
0117Kurz a workshop Klasifikácia informácií a kategorizácia systémov a sietíCieľom špecializovaného kurzu spojeného s workshopom je poskytnúť účastníkom (najmä Manažérom KB) podrobné znalosti a základné zručnosti, ktoré im umožnia sa stať plnohodnotnými členmi tímov zodpovedných za úspešné uplatnenie klasifikácie informačných aktív a kategorizácie sietí a informačných systémov v organizácii v zmysle platných právnych predpisov, metodických usmernení regulátora a technických noriem.
0118Kurz a workshop Riadenie rizík v KBCieľom špecializovaného kurzu spojeného s workshopom je poskytnúť účastníkom (najmä Manažérom KB), podrobné znalosti a základné zručnosti potrebné pre analýzu a riadenie rizík (nielen) v kybernetickom priestore v zmysle platných právnych predpisov, metodických usmernení regulátora a technických noriem.
0119Kurz a workshop Riadenie kontinuity činností v KBCieľom špecializovaného kurzu spojeného s workshopom je rozšíriť znalosti a získať základné zručnosti riadenia kontinuity a vybraných oblastí kybernetickej bezpečnosti (KB) pre úspešný výkon roly Manažéra KB, Špecialistu KB a/alebo Manažéra riadenia kontinuity.
ProdIDNadpisSupport
0301Certifikácia osôb v rolách kybernetickej bezpečnosti (audítori KB a manažéri KB)V súčasnosti je možné certifikovať audítorov kybernetickej bezpečnosti ako aj manažérov kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti, a podľa certifikačnej schémy overovania odbornej spôsobilosti audítora kybernetickej bezpečnosti alebo spôsobilosti manažéra kybernetickej bezpečnosti. Akreditácia je vydaná v súlade s STN EN ISO/IEC 17024.
0303Certifikácia ISO/IEC 27001Certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) podľa ISO/IEC 27001. Plnenie úloh orgánu posudzovania zhody pre systémy manažérstva podľa ISO/IEC 17021
Medzinárodná norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti informácií. Týka sa predovšetkým zavedenia, prevádzky a implementácie procesov v oblasti informačnej bezpečnosti pre ochranu údajov a procesov pred možným zneužitím dostupnosti, integrity a dôvernosti.
Certifikácia podľa ISO/IEC 27001 jednoznačné potvrdzuje o správnom nastavení procesov pre ochranu informačných aktív. Certifikáciou podľa ISO/IEC 27001 sa deklaruje zabezpečenie požiadaviek systému manažérstva bezpečnosti informácií.
0304Certifikácia ISO/IEC 20000-1Certifikácia systému manažérstva služieb podľa ISO/IEC 20000-1. Plnenie úloh orgánu posudzovania zhody pre systémy manažérstva podľa ISO/IEC 17021
Norma ISO/IEC 20000-1 predstavuje medzinárodný štandard systému riadenia IT služieb s cieľom zabezpečiť ich kvalitu. Obsahuje požiadavky na nastavenie systému riadenia a osvedčené postupy pre správu IT služieb. Norma napomáha vytvorenie a nastavenie správnej vnútornej štruktúry IT služieb, telekomunikačných, dátových alebo prenosových služieb.
Certifikácia podľa ISO / IEC 20000 zaručuje vašim zákazníkom, že IT služby bude poskytovať na vysokej úrovni kvality.
0305Certifikácia ISO 22301Certifikácia systému manažérstva kontinuity prevádzky (BCMS - Business Continuity Management System) podľa ISO/IEC 22301. Plnenie úloh orgánu posudzovania zhody pre systémy manažérstva podľa ISO/IEC 17021
Norma ISO 22301 špecifikuje požiadavky a pravidlá pre zabezpečenie kontinuity v podnikaní a pomáha rýchlej obnove v prípade nepredvídateľných udalostí. Kvalitný business continuity management systém napomáha hlavným business procesom zvládnutie existujúcich hrozieb s minimalizáciou dopadov a následných škôd.
Certifikácia podľa ISO 22301 zabezpečuje kontinuálne poskytovanie produktov a služieb v prípade ich výpadku.
0306Certifikácia ISO 9001Certifikácia systému manažérstva kvality (SMK) )podľa ISO 9001. Plnenie úloh orgánu posudzovania zhody pre systémy manažérstva podľa ISO/IEC 17021
Medzinárodná norma ISO 9001 definuje rámec manažérstva kvality pre zabezpečenie konzistentnej kvality svojich produktov a služieb. Systém manažérstva kvality sa zaoberá nielen aktuálnymi problémami, ale eliminuje aj možný výskyt problémov v budúcnosti.
Certifikácia podľa ISO 9001 zabezpečuje preukázanie schopnosti poskytovať kvalitné služby alebo produkty.
0310Udelenie značky Cybersecurity Made in EuropeCertifikácia právnickej osoby
Certifikácia a aktivity pod značkou Cybersecurity Made in Europe budujú povedomie o strategickej hodnote firiem a organizácií v kybernetickej bezpečnosti, ktoré rozvíjajú podnikanie na základe dôveryhodných európskych hodnôt.
Firmy a organizácie so značku Cybersecurity Made in Europe získavajú odborné a hodnotové ocenenie na európskom aj globálnom trhu. Spolu tak budujú prestížne spoločenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vytvárajú profesionálne štandardy.
Značka Cybersecurity Made in Europe zvyšuje kredit a renomé medzi obchodnými partnermi, investormi aj koncovými používateľmi a buduje dôveryhodnosť služieb a produktov. Zamestnanci môžu byť právom hrdí, že pracujú pre kvalifikovanú organizáciu v kybernetickej bezpečnosti.
Certifikácia je platná dvanásť mesiacov a počas tohto obdobia môže držiteľ značku verejne publikovať, používať v komunikácií a prezentovať sa ňou na webových stránkach a podujatiach.
ProdIDNadpisSupport
0401Audit kybernetickej bezpečnosti (podľa §29 ods. 2 Zákona č. 69/2018 Z.z.)Prevádzkovateľ základnej služby je povinný preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených zákonom vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti v rozsahu stanovenom podľa vyhlášky NBÚ č. 436/2019 Z. z., a to v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov po každej zmene majúcej významný vplyv na realizované bezpečnostné opatrenia a v určenom časovom intervale. Audit kybernetickej bezpečnosti je oprávnený vykonávať len certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti.
0402Nariadený audit kybernetickej bezpečnosti (podľa §29 ods. 6 Zákona č. 69/2018 Z.z.)Úrad môže kedykoľvek požiadať certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti, aby vykonal audit kybernetickej bezpečnosti u prevádzkovateľa základnej služby s cieľom potvrdiť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených zákonom.
0404Pomoc pri samohodnotení kybernetickej bezpečnosti audítorom alebo manažérom kybernetickej bezpečnostiPodpora PZS pri realizácii samohodnotenia kybernetickej bezpečnosti
ProdIDNadpisSupport
0601Spracovanie bezpečnostnej dokumentácieVypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v oblastiach: Kybernetická bezpečnosť, Ochrana osobných údajov, Informačná bezpečnosť, Ochrana utajovaných skutočností, BCM a DRP plány, a pod.
0602Redesign bezpečnostnej architektúryPosúdenie a úprava alebo doplnenie bezpečnostnej architektúry informačného systému
0603Návrh a implementácia programu na zvyšovanie povedomia o KBSpracovanie komplexného návrhu na zvyšovanie povedomia o KB
0604Analýza rizíkRealizácia analýzy rizík spolu s výstupnou správou
0605Zavedenie procesu riadenia rizík a modelovania hroziebVypracovanie metodiky a Smernice pre riadenie rizík
0606Analýza dopadovRealizácia analýzy dopadov s vypracovaním záverečnej správy
0607Poradenstvo v oblasti BCMKonzultácie a poradenstvo v oblasti BCM
0608Poradenstvo v oblasti riadenia a odolnosti KBKonzultácie a poradenstvo v oblasti súladu so zákonom 69/20018 Z. z.
0610Validácia navrhnutých bezpečnostných opatreníRealizácia a naplnenie zhody realizovaných bezpečnostných opatrení
0611Poradenská a konzultačná služba v oblasti súladu (KB)Konzultácie a poradenstvo v oblasti naplnenia povinnosti zákona 69/2018 Z. z.
0612Poradenská služba v oblasti súladu (Osobné údaje)Konzultácia a poradenstvo v oblasti naplnenia povinností GDPR
0614Konzultačné služby vo fyzickej a objektovej bezpečnostiKonzultácie a poradenstvo v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti (SKAV, EZS, EPS, kamerové systémy, ..)
0615Iná podpora IKT pre riadenie informačnej bezpečnostiŠtandardné konzultačné služby pre činnosti spojené s riadením informačnej bezpečnosti IKT
0616Bezpečnostná architektúra fyzickej bezpečnostiNávrh bezpečnostnej architektúry fyzickej a objektovej bezpečnosti (SKV, EZS, PSN, kamerové systémy, a pod.)
0617DPO ako službaPoskytnutie služby Data Privacy Officer
0618Manažér KB ako službaPoskytnutie služby Manažér kybernetickej bezpečnosti
0619Poradenstvo v oblasti ochrany utajovaných skutočnostíPoskytnutie konzultácií spojených s riešením ochrany utajovaných skutočností
0620Príprava stratégie KB a organizačnej transformáciePríprava stratégie KB s dopadom na existujúcu organizačnú štruktúru
0621Poradenstvo v oblasti správy a ochrany osobných údajovKonzultácie a poradenstvo v oblasti osobných údajov
0622Príprava stratégie BCMSpracovanie stratégie BCM
0623Príprava na implementáciu systému SMIB (ISO 27k)Spracovanie dokumentácie pre zavedenie SMIB
0624Posúdenie úrovne kybernetickej bezpečnostiPosúdenie úrovne stavu kybernetickej bezpečnosti predstavuje porovnanie aktuálneho stavu bezpečnosti s požiadavkami Zákona č. 69/2018 Z. z. Zároveň môže slúžiť aj pre prípravu Akčného plánu strategických úloh.
0625Zhodnotenie súladu s nariadením o ochrane osobných údajovHodnotenie súladu ochrany osobných údajov so Zákonom č. 18/2018 Z. z. predstavuje porovnanie aktuálne prijatých opatrení s požiadavkami zákona.
0626Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (DPIA)Posúdenie vplyvu sa vyžaduje vždy, keď je pravdepodobné, že spracúvanie spôsobí veľké riziko pre práva a slobody jednotlivcov, systematické a rozsiahle hodnotenie osobných aspektov týkajúcich sa jednotlivca vrátane profilovania a
spracúvanie citlivých údajov vo veľkom rozsahu.
0627Vyhodnotenie výsledkov sebahodnotenia a návrh opatreníVyhodnotenie samohodnotenia kybernetickej bezpečnosti voči požiadavkám zákona spolu s návrhom opatrení na dosiahnutie súladu
0628Posúdenie súladu s požiadavkami legislatívy v oblasti IB/KBRealizácia predauditu v oblasti IT bezpečnosti/Kybernetickej bezpečnosti. Posúdenie plnenia požiadaviek
0629Hodnotenie odolnosti systémov (Hardening, testy bezpečnostných konfigurácií)Kontrola existujúceho nastavenia bezpečnosti systémov a návrh na aktualizáciu
0630Ďalšie testy hodnotenia (napr. hodnotenie implementačnej pripravenosti a pod.)Custom hodnotenia podľa dohody a požiadaviek zákazníka
ProdIDNadpisSupport
0701Návrh a zavedenie procesu ošetrovania zraniteľnostíNávrh a zavedenie procesu ošetrovania zraniteľností
0702Návrh a nasadenie procesu správy auditných protokolovAnalýza, návrh a súčinnosť pri nasadení procesu komplexnej správy a vyhodnocovania auditných protokolov
0703Konzultačná podpora pri implementácii centralizovaného zberu a uchovávania logovPosúdenie, analýza a návrh údajov zbieraných do centralizovaného zberu logov pre následné automatizované vyhodnocovanie a uchovávanie logov
ProdIDNadpisSupport
0801Návrh alebo úprava procesu inventarizácie informačných aktívNávrh, alebo úprava procesu inventarizácie informačných aktív
0803Spracovanie inventarizácie údajovRealizácia komplexného spracovania inventarizácie údajov v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z.
0804Dokumentácia tokov údajovKonzultácie k logovaniu prístupu k údajom
0805Návrh konfigurácie zoznamov riadenia prístupu k údajomKonzultácie k spôsobu vedenia zoznamov prístupu k údajom
0806Zavedenie retenčnej politikyKonzultácie a návrh zavedenia retenčnej politiky
0807Návrh bezpečnej likvidácie údajovSpracovanie návrhu likvidácie údajov bezpečným spôsobom
0808Vytvorenie schémy klasifikácie údajovVypracovanie klasifikačnej schémy údajov
0809Návrh šifrovania údajov na vymeniteľných médiáchKonzultácie spojené s návrhom šifrovania
0810Návrh šifrovania citlivých údajov pri prenoseKonzultácie spojené s návrhom šifrovania
0811Návrh šifrovania uložených citlivých údajovKonzultácie spojené s návrhom šifrovania
0812Návrh spracovania a ukladania údajov na základe citlivostiVypracovanie návrhu spôsobu spracovania a ukladania údajov na základe citlivosti vychádzajúcej z klasifikácie
0814Návrh politiky protokolovania prístupu k citlivým údajomNávrh spôsobu prístupu k informáciám, ako aj k logovaniu prístupu k citlivým údajom
0815Návrh a zavedenie procesu obnovy dátSpracovanie politiky a smernice BCM
0816Návrh mechanizmov ochrany archivovaných a zálohovaných dátNávrh spôsobu zabezpečenia ochrany archivovaných a zálohovaných údajov
0817Návrh a zavedenie procesu testovania obnovy dátNávrh zavedenia procesu spôsobov testovania obnovy zálohovaných údajov
ProdIDNadpisSupport
0901Návrh a zavedenie procesu riadenia konfiguráciíZavedenie bezpečných základných konfigurácií pre všetky kritické produkčné komponenty, ako sú operačné systémy, databázy, koncové body, smerovače alebo spínače.
ProdIDNadpisSupport
1001Inventarizácia používateľských účtovSpracovanie aktuálneho stavu používania privilegovaných oprávnení. Vytvorenie katalógu aktuálneho stavu pridelenia používateľských účtov vrátane privilegovaných používateľov, ako aj systémových a technických účtov.
1002Revízia privilegovaných oprávneníSpracovanie návrhu realizácie revízie aktuálneho stavu privilegovaných oprávnení, ako aj kontrola aktuálneho stavu pridelených privilegovaných oprávnení.
1004Návrh a zavedenie procesu blokovania a zrušenia prístupovSpracovanie návrhu spôsobu a jednotlivých postupov pre zablokovanie alebo zrušenie prístupov používateľov.
1005Návrh a zavedenie procesu riadenia prístupov na základe rolí (RBAC)Spracovanie návrhu pre riadenie prístupov na základe rolí (RBAC a SoD). Návrh systému prideľovania prístupových práv na založených na zásade „need-to-know“, minimálnych práv a oddelenia funkcií. Používateľom budú prideľované minimálne prístupové práva, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie ich povinností a to aj pre prípad vzdialeného prístupu, pre zabránenie neodôvodneného prístupu.
ProdIDNadpisSupport
1101Návrh a údržba schémy architektúrySpracovanie, alebo prehodnotenie a úprava bezpečnostnej architektúry siete. Správny návrh počítačových sietí je dôležitý, vzhľadom na ich správu, efektívnu a optimálnu činnosť. Pod návrh bezpečnostnej architektúry siete patrí okrem výberu rôznych sieťových zariadení aj ich vzájomné funkčné prepojenie bezpečným spôsobom tak, aby nebola znižovaná kvalita výkonnosti a prevádzka.
ProdIDNadpisSupport
1201Návrh a zavedenie procesu bezpečného vývoja aplikáciíNávrh a spracovanie procesu bezpečného vývoja aplikácií (SLDC). SDLC alebo Software Development Life Cycle predstavuje proces, pri ktorom sa produkuje softvér s najvyššou kvalitou a najnižšími nákladmi v čo najkratšom čase, vrátane požiadaviek na bezpečnosť. SDLC pomáha organizácii rýchlo produkovať vysokokvalitný softvér, ktorý je dobre otestovaný a pripravený na produkčné použitie.
1203Návrh a zavedenie princípov bezpečného návrhu v aplikačných architektúrachNávrh základných princípov bezpečného návrhu je súčasťou Software Development Life Cycle. Stanovenie princípov ale aj definovanie kontrolných mechanizmov ich dodržiavania, znamená vysokú efektívnosť vývoja s požadovanými bezpečnostnými parametrami.
ProdIDNadpisSupport
1401Zdokumentovanie stavuZdokumentovanie technického stavu, vlastností alebo obsahu zariadení v požadovanom časovom okamihu, pre rôzne právne účely požadované zo strany zadávateľa.
1402Stanovenie všeobecnej hodnoty zariadení a systémovStanovenie škôd spôsobených kybernetickým bezpečnostným incidentom; stanovenie škôd spôsobených počítačovou kriminalitou (napr. nelegálny softvér, autorské práva, multimediálny obsah, atď.); stanovenie všeobecnej hodnoty zariadení a systémov.
1403Odborné posúdenie súladuOdborné posúdenie dodržiavania všeobecne záväzných predpisov, interných predpisov alebo technických noriem v súvislosti s daným druhom zariadení, alebo v súvislosti s porušením bezpečnostných opatrení.
1404Analýza narušenia bezpečnostiAnalýza narušenia stavu bezpečnosti, prieniku do informačných systémov, zneužitia informácií a podobne, t.j. posúdenie nelegálneho konania, pre ktoré sa zvyčajne uplatňujú ustanovenia Trestného zákona, súvisiace s elektronickou komunikáciou, ochranou tajomstva, ochranou práv a ekonomickou kriminalitou.
1405Dôveryhodné vyťažovanie dátZáchrana a dôveryhodné vyťaženie dát zo zaistenej techniky, zabezpečenie dát ďalej použiteľných v dôkaznom konaní
ProdIDNadpisSupport
1503Behaviorálna analýzaRealizácia behaviorálnej analýzy
1504Návrh a zavedenie procesu reakcie na incidenty a procesu hlásenia incidentovSpracovanie a návrh procesu reakcie na incidenty a hlásenie bezpečnostných incidentov
1505Analýza základných príčin bezpečnostných zraniteľnostíSpolupráca na analýze bezpečnostných zraniteľností na zachytených logovaných informáciách
1506Zavedenie procesu post-incidentných aktivít a ponaučenia po výskyte incidentuNávrh a spolupráca pri zavádzaní procesu post-incidentných aktivít
1507Forenzná analýzaForenzná analýza kybernetického bezpečnostného incidentu, získanie a zachovanie potenciálnych digitálnych dôkazov