Certifikácia výrobkov procesov a služieb

Certifikácia výrobkov procesov a služieb (súhrnne len „produktov“) je atestácia treťou stranou pre výrobky, procesy a služby v záujme vytvorenia jednotného digitálneho trhu. Cieľom európskeho rámca certifikácie kybernetickej bezpečnosti je zároveň zlepšiť podmienky fungovania vnútorného trhu.

Certifikačnú schému v súčasnosti vyvíja Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) na základe mandátu Nariadením EÚ č. 2019/881 o agentúre ENISA a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií.

Akreditácia orgánov posudzovania zhody bude prebiehať v súlade s STN EN ISO/IEC 17065.