Znalecká činnosť

Znalectvo je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná znalcami, pre zadávateľa, za podmienok ustanovených v zákone. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie, odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

Znalecká činnosť je vykonávaná podľa Zákona č 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.

Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa zákona, ktorá je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Znalec vykonáva svoju činnosť pre zadávateľa, ktorým môže byť súd, iný orgán verejnej moci, fyzická osoba alebo právnická osoba.

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti je zapísané v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky pod evidenčným číslom 900293, ako znalecká organizácia, pôsobiaca v znaleckých odvetviach:

 • 100200 – Elektronika,
 • 100400 – Riadiaca technika, výpočtová technika (hardware),
 • 100600 – Elektronické komunikácie,
 • 100700 – Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky,
 • 100900 – Počítačové programy (software),
 • 101000 – Bezpečnosť a ochrana informačných systémov,

Kybernetická bezpečnosť je komplexná disciplína, ktorá si zvyčajne vyžaduje uplatnenie niekoľkých rôznych znaleckých odvetví.

Typickými cieľmi znaleckých úkonov v oblasti kybernetickej bezpečnosti sú:

 • forenzná analýza kybernetického bezpečnostného incidentu, získanie a zachovanie potenciálnych digitálnych dôkazov,
 • analýza narušenia stavu bezpečnosti, prieniku do informačných systémov, zneužitia informácií a podobne, t.j. posúdenie nelegálneho konania, pre ktoré sa zvyčajne uplatňujú ustanovenia Trestného zákona, súvisiace s elektronickou komunikáciou, ochranou tajomstva, ochranou práv a ekonomickou kriminalitou,
 • odborné posúdenie dodržiavania všeobecne záväzných predpisov, interných predpisov alebo technických noriem v súvislosti s daným druhom zariadení, alebo v súvislosti s porušením bezpečnostných opatrení,
 • záchrana a vyťažovanie dát zo zaistenej techniky, zabezpečenie dát ďalej použiteľných v dôkaznom konaní,
 • zdokumentovanie technického stavu, vlastností alebo obsahu zariadení v požadovanom časovom okamihu, pre rôzne právne účely požadované zo strany zadávateľa,
 • stanovenie škôd spôsobených kybernetickým bezpečnostným incidentom,
 • stanovenie škôd spôsobených počítačovou kriminalitou (napr. nelegálny softvér, autorské práva,  multimediálny obsah, atď.).
 • stanovenie všeobecnej hodnoty zariadení a systémov.

Objednávka súkromného znaleckého posudku v zmysle §209 zákona č. 160/2015 Z. Z. Civilný sporový poriadok:

Objednávka znaleckého posudku