Znalecká činnosť

Znalectvo je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná znalcami, pre zadávateľa, za podmienok ustanovených v zákone. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie, odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

Znalecká činnosť je vykonávaná podľa Zákona č 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.

Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa zákona, ktorá je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Znalec vykonáva svoju činnosť pre zadávateľa, ktorým môže byť súd, iný orgán verejnej moci, fyzická osoba alebo právnická osoba.

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti je zapísané v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky pod evidenčným číslom 900293, ako znalecká organizácia, pôsobiaca v znaleckých odvetviach:

 • 100200 – Elektronika,
 • 100400 – Riadiaca technika, výpočtová technika (hardware),
 • 100600 – Elektronické komunikácie,
 • 100700 – Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky,
 • 100900 – Počítačové programy (software),
 • 101000 – Bezpečnosť a ochrana informačných systémov,

Kybernetická bezpečnosť je komplexná disciplína, ktorá si zvyčajne vyžaduje uplatnenie niekoľkých rôznych znaleckých odvetví.

Typickými cieľmi znaleckých úkonov v oblasti kybernetickej bezpečnosti sú:

 • analýza zdroja, cieľa a priebehu kybernetického bezpečnostného incidentu,
 • získanie a zachovanie digitálnych stôp,
 • odborná interpretácia získaných digitálnych stôp,
 • posudzovanie narušenia stavu kybernetickej bezpečnosti, porušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov,
 • identifikácia úmyselného konania v kybernetickom priestore,
 • odborné posúdenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov alebo technických noriem v kybernetickej bezpečnosti,
 • posudzovanie efektivity bezpečnostných opatrení a procesov,
 • posudzovanie kybernetických bezpečnostných zraniteľností,
 • záchrana a vyťažovanie dát,
 • dôveryhodné zabezpečenie dát pre ďalšie použitie v dôkaznom konaní,
 • zdokumentovanie stavu, vlastností alebo obsahu informačných alebo komunikačných technológií a procesov v požadovanom časovom okamihu, pre rôzne právne účely požadované zo strany zadávateľa,
 • stanovenie škôd spôsobených kybernetickým bezpečnostným incidentom,
 • stanovenie hodnoty kybernetického bezpečnostného rizika,
 • určenie pravdepodobnosti kybernetických bezpečnostných hrozieb.

Objednávka súkromného znaleckého posudku v zmysle §209 zákona č. 160/2015 Z. Z. Civilný sporový poriadok: