Ochrana utajovaných skutočností

Certifikácia je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, či technický prostriedok, prostriedok šifrovej ochrany informácií, mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok je spôsobilý chrániť utajované skutočnosti

Technický prostriedok je zariadenie alebo systém určený na vytváranie, spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu utajovaných skutočností

Na základe súhlasu Národného bezpečnostného úradu v zmysle § 59 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Kompetenčné centrum autorizované na:

  • posudzovanie bezpečnostného projektu technického prostriedku podľa § 56 ods. 2 Zákona
  • overovanie zhody vlastností technického prostriedku s požiadavkami bezpečnosti a a schvaľovanie použitia technických prostriedkov podľa § 2 a § 5 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov

O posudzovanie technických prostriedkov proti úniku utajovaných skutočností nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním (NEV) žiada výrobca, splnomocnený zástupca výrobcu, dovozca, distribútor, alebo užívateľ.

Posudzovanie bezpečnostného projektu technického prostriedku podľa § 56 ods. 2, posúdenie bezpečnostných nastavení systémových prostriedkov podľa §57 a spracovanie  bezpečnostného projektu na technické prostriedky podľa §58 Zákona sú konzultačnými službami.

Po zaslaní a posúdení Vašej žiadosti Vám bude doručená cenová ponuka.

Kontakt: 02/6869 3513, +421907592785
Email: merania-nev@cybercompetence.sk