Konzultačné služby v kybernetickej bezpečnosti

Profesionáli Kompetenčného centra zabezpečujú pre organizácie konzultačné služby v oblasti prípravy na audit, ochrany utajovaných skutočností, kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb.

Poradenstvo a konzultácie Kompetenčného centra sa opierajú o dlhoročné praktické skúsenosti v bezpečnosti naprieč súkromným sektorom aj verejnou správou, znalosť legislatívy a účasť v európskych projektoch.

Portfólio služieb Kompetenčného centra

  • Rozdielová analýza existujúceho stavu kybernetickej bezpečnosti voči požiadavkám vyhlášky NBÚ č. 362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
  • Analýza kybernetických bezpečnostných hrozieb a rizík
  • Odporúčania a plán implementácie bezpečnostných opatrení
  • Program vzdelávania a zvyšovania bezpečnostného povedomia
  • Plán bezpečnostného povedomia podľa vyhlášky č. 179/2020 ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy

Hodnota informácií vo firemnom prostredí s rozvojom informačných technológií neustále rastie. V dnešnej dobe nerozhodujú o úspechu v podnikaní len fyzické aktíva, ale najmä informácie. Je preto nevyhnutné efektívne riešiť ochranu oboch oblastí – informačných aktív i fyzických objektov.

Konzultačné služby pre ochranu informačných aktív

  • Návrh opatrení na ochranu informačných aktív
  • Plánovanie reakcie na bezpečnostné incidenty
  • Riadenie súladu a znalecká činnosť