Cieľové skupiny školení

Používatelia Charakteristika roly Príklady typických pracovných rolí Odporúčané školenie
Laici, bežní používatelia Používatelia IKT vo voľnom čase, nie v rámci zamestnania alebo v rámci profesionálnej činnosti v organizácii Mimopracovná rola Prehľad KB
Odborní zamestnanci Zamestnanci ktorí pri svojej práci využívajú prostriedky IKT a vo vzťahu k IKT majú len základné oprávnenia Účtovník, operátor, špecialista ľudských zdrojov, právnik, štátny radca, matrikár… Prehľad KB
Manažéri Vedúci zamestnanci ktorí nie sú IT manažérmi alebo manažérmi KB. Spravidla zodpovedajú za príslušný proces, alebo množinu procesov.  V týchto procesoch zodpovedajú aj za plnenie úloh v oblasti riadenia rizík KB. Vedúci oddelenia, riaditeľ odboru, vedúci tímu, projektový manažér, marketingový manažér, hlavný štátny radca, riaditeľ sekcie, vedúci úradu, prednosta, starosta… Prehľad KB
IT manažéri Vedúci organizačnej jednotky zodpovednej za IT v organizácii. Riadi IT služby organizácie a zodpovedajúce procesy. V spolupráci s inými manažérmi plánuje a realizuje rozvoj IT služieb a IKT systémov organizácie. Vedúci oddelenia IT, riaditeľ odboru prevádzky IT, vedúci sw vývoja… Základy KB
Informatici Odborníci s informatickým vzdelaním, zodpovední za vývoj a správu IKT a poskytovanie IT služieb. Správca systémov, sieťový správca, špecialista  technickej podpory, vývojár, IT architekt, tester… Základy KB
Špecialisti KB Odborníci s informatickým vzdelaním, typicky aj vlastníci odborných certifikátov v oblasti KB. Zodpovední za bezpečnostné stratégie, bezpečnostné mechanizmy a riešenia, vrátane ich návrhu, implementácie, obstarania, prevádzky a analýzy. Bezpečnostný manažér, bezpečnostný architekt, špecialista riadenia rizík, špecialista kybernetickej bezpečnosti, operátor kybernetickej bezpečnosti, analytik kybernetickej bezpečnosti, tester kybernetickej bezpečnosti, špecialista ochrany osobných údajov / riadenie súladu, audítor kybernetickej bezpečnosti, špecialista pre analýzu digitálnych stôp Manažér KB-1, Manažér KB-2, Kurz a workshop Klasifikácia informácií a kategorizácia systémov a sietí, Kurz a workshop Riadenie rizík v KB, Kurz a workshop Riadenie kontinuity činností v KB, Kurz a workshop Riadenie dodávateľov a tretích strán
Manažéri KB Vedúci zamestnanci špecializovaní pre oblasť  bezpečnosti informácií a riadenia rizík KB. Odborníci s informatickým vzdelaním, typicky aj vlastníci odborných certifikátov v oblasti KB. Najvyššie odborné autority pre riadenie kybernetickej bezpečnosti v organizácii. Vlastníci bezpečnostných procesov. Manažér KB, CISO, CSO, riaditeľ odboru bezpečnosti, vedúci oddelenia informačnej bezpečnosti Manažér KB-1, Manažér KB-2, Kurz a workshop Klasifikácia informácií a kategorizácia systémov a sietí, Kurz a workshop Riadenie rizík v KB, Kurz a workshop Riadenie kontinuity činností v KB, Kurz a workshop Riadenie dodávateľov a tretích strán
Audítori KB Zamestnanci špecializovaní pre oblasť auditu KB,  analýzy rizík , testovania a vyhodnocovania efektivity bezpečnostných opatrení, posudzovania zhody a súladu v oblasti bezpečnosti informačných aktív. Odborníci s informatickým vzdelaním, s príslušnou dĺžkou praxe, vlastníci odborných certifikátov v oblasti auditu KB. Audítor KB, IT audítor, certifikačný audítor ISMS Audítor KB