Certifikácia systémov manažérstva

Kybernetická bezpečnosť nie je systémom manažérstva. V kontexte kybernetickej bezpečnosti je akceptovaná kombinácia systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001:2013, spolu so systémami manažérstva IT služieb podľa ISO/IEC 20000-1:2018, riadenia kontinuity činností podľa ISO 22301:2019 a riadenia kvality podľa ISO 9001:2015.

Akreditácia orgánov posudzovania zhody je vykonaná súlade s ISO/IEC 17021-1:2015.

Certifikácia systému manažérstva prináša certifikovanému subjektu okrem rastu prestíže a marketingových výhod aj mnoho ďalších prínosov. Umožňuje certifikovanému subjektu používať na  propagáciu  certifikovaného manažérskeho  systému  príslušnú  certifikačnú  značku.  Zisk certifikátu rozširuje certifikovanému subjektu možnosti spolupráce  s existujúcimi i potenciálnymi partnermi, stavia certifikovaný subjekt v mnohých prípadoch do lepšej východiskovej pozície pri výberových  konaniach  a konkurzoch  vyhlasovaných  významnými  odberateľmi  a zákazníkmi pôsobiacimi  na  trhu  (veľké  spoločnosti,  medzinárodné  koncerny  apod.).  V neposlednom  rade dohľad  nezávislých  odborníkov  nad  certifikovaným manažérskym systémom  zabezpečuje  stálu kontrolu  nad  hlavými  riadiacimi  činnosťami  tvoriacimi  daný  manažérsky  systém,  čo  s pravidla nielen udržiava, ale i graduje a zlepšuje výkonnosť riadenia v danej oblasti.

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti ako certifikačný orgán vykonáva podľa ISO/IEC 17021-1:2015 naprieč celým Slovenskom certifikáciu manažérskych systémov pre všetky systémy manažérstva relevantné z hľadiska kybernetickej bezpečnosti:

  • systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 (QMS)
  • systém riadenia IT služieb ISO/IEC 20000-1:2018 (SMS)
  • systém manažérstva kontinuálnej prevádzky ISO 22301:2019 (BCMS)
  • systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)

V prípade záujmu o viac informácií o postupe pre získanie certifikátu systému manažérstva kliknite TU.

Zoznam vydaných certifikátov nájdete TU.