Webináre

Webinár (online), resp. seminár (prezenčne) je forma vzdelávania, pri ktorej podobne ako pri kurze ostáva zachovaný priamy kontakt účastníkov s lektorom. Pri kurze môžu diskutovať účastníci s lektorom aj počas vyučovacieho bloku, pri webinári je táto možnosť na konci každej vyučovacej hodiny.

Forma webináru je vhodná pre väčšie počty účastníkov z jednej organizácie (typicky desiatky až stovky), pre ktorých by klasická forma kurzu bola príliš časovo aj finančne náročná. Je vhodná napríklad pre záujemcov, ktorí potrebujú preškoliť svojich zamestnancov v oblasti bezpečnostného povedomia v kybernetickej bezpečnosti.

Základný obsah výuky pri webinári aj kurze je rovnaký. Na rozdiel od kurzu pri webinári (seminári) účastníci nedostávajú sprievodné manuály a spoločné cvičenia sú výnimkou. Pridaná hodnota oboch foriem (vyjadrená ako pomer kvality kurzu a jeho ceny) je prakticky rovnaká.

V prípade, ak máte záujem o prípravu ponuky na niektorý z našich vzdelávacích produktov formou webináru (semináru), kontaktujte naše obchodné oddelenie a radi Vám pripravíme ponuku upravenú na Vaše potreby.