Značka Cybersecurity Made in Europe

Certifikácia a aktivity pod značkou Cybersecurity Made in Europe budujú povedomie o strategickej hodnote firiem a organizácií v kybernetickej bezpečnosti, ktoré rozvíjajú podnikanie na základe dôveryhodných európskych hodnôt.

Značka ako priemyselný marketingový nástroj zároveň zvyšuje reputáciu u obchodných partnerov, investorov a koncových používateľov.

Certifikácia je platná dvanásť mesiacov a počas tohto obdobia môže držiteľ značku verejne publikovať, používať v komunikácií a prezentovať sa ňou na webových stránkach a podujatiach.

Jedným z oprávnených partnerov, ktorý udeľuje značku v Európe, je aj Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.

European Cyber Security Organisation

Podmienky udelenia značky

Ako požiadať o značku

Prínos pre firmy a organizácie

Otázky a odpovede

Držitelia značky

Napíšte nám

Podmienky udelenia značky

O udelenie značky sa môžu uchádzať firmy a organizácie s predmetom činnosti v kybernetickej bezpečnosti z členských štátov Európskej únie, Európskeho združenia voľného obchodu a Európskeho hospodárskeho priestoru. 

Certifikačný proces sa spolieha na prehlásenie žiadateľa, ktorý preukáže splnenie nasledujúcich kritérií.

 • Európska firma alebo organizácia
  Žiadateľ je právnickou osobou so sídlom v Európe. Ak je spoločnosť súčasťou a skupiny, musí byť ústredie skupiny registrované v Európe.
 • Európske vlastníctvo
  Žiadateľ musí poskytnúť primeranú záruku, napríklad deklarovanie vlastníckej štruktúry, alebo väčšinového podielu, že neexistuje väčšinové vlastníctvo ani kontrolný vlastnícky podiel.
 • Európa ako hlavný priestor podnikania
  Je povinné preukázať, že žiadateľ má viac ako 50 percent činností vo výskume a vývoji v kybernetickej bezpečnosti a viac ako 50 percent zamestnancov v EU27, EFTA, krajinách EHP alebo Veľkej Británii
 • Dôveryhodné produkty a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Organizácia vyhlási, že dodržiava základné požiadavky definované v dokumente Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť (European Union Agency for Cybersecurity – ENISA) Základné bezpečnostné požiadavky na bezpečné produkty a služby IKT vrátane vyhlásenia no-spy, ktoré zaručia, že spoločnosť nebude ponúkať žiadny produkt, alebo riešenie, obsahujúce nedeklarované funkcionality.
 • Ochrana osobných údajov
  Vyhlásenie, že produkty a služby organizácií sú v súlade s GDPR.

Ako požiadať o značku

Oprávnenie udeliť značku Cybersecurity Made in Europe majú iba kvalifikované subjekty autorizované Európskou organizáciou pre kybernetickú bezpečnosť (European Cyber Security Organisation – ECSO).

Právo udeliť značku získalo na Slovensku Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti na základe partnerskej zmluvy s Európskou organizáciou pre kybernetickú bezpečnosť.

Podmienky pre udelenie značky deklarujete v nasledujúcich formulároch a dokumentácií.

Žiadosť o udelenie značky (CSMiE application form)

Formulár obsahuje povinné informácie o žiadateľovi, deklaratívne prehlásenie o splnení všetkých podmienok pre získanie značky a kontaktné údaje. Dôležitý je podpis oprávnenej osoby, ktorá koná v mene spoločnosti (Confirmation letter).

Vyhlásenie o zhode (Declaration about your conformity with ENISA)

Súčasťou žiadosti je aj deklarovanie zhody so Základnými bezpečnostnými požiadavkami ENISA pre produkty a služby. Splnenie desiatich jasných a jednoduchých požiadaviek je garanciou toho, že firma či organizácia spĺňajú nevyhnutné bezpečnostné požiadavky na svoje produkty a služby.

Popis spoločnosti  (Factsheet about your company)

Pre jednoduchšie overenie priložte voľne štruktúrovaný popis firmy, či organizácie a prípadne zoznam produktov a služieb, ktorými preukážete vyššie uvedené podmienky. Urýchlite tak posúdenie informácií uvedených v Žiadosti a Vyhlásení.

Objednávka (Payment commitment)

Objednávkou deklarujete svoj seriózny záujem a súhlas s následnou fakturáciou 700 eur. Uvedená suma zahŕňa poplatok za získanie a  používanie značky na obdobie dvanásť mesiacov.

Kontrolný zoznam

Kompletne pripravenú žiadosť si môžete overiť na základe pripraveného zoznamu.

Uvedené podklady zasielate elektronicky na adresu eulabel@cybercompetence.sk 

Úplné informácie o tom ako absolvovať certifikačný proces, poskytuje kvalifikovaný partner v štáte, kde sa nachádza sídlo žiadateľa.

Prínos pre firmy a organizácie

Firmy a organizácie so značku Cybersecurity Made in Europe získavajú odborné a hodnotové ocenenie  na európskom aj globálnom trhu. Spolu tak budujú prestížne spoločenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vytvárajú profesionálne štandardy.

Z komunikačného hľadiska značka Cybersecurity Made in Europe zvyšuje kredit a renomé medzi obchodnými partnermi, investormi aj koncovými používateľmi a buduje dôveryhodnosť služieb a produktov. Zamestnanci môžu byť právom hrdí, že pracujú pre kvalifikovanú organizáciu v kybernetickej bezpečnosti.

Otázky a odpovede

Držitelia značky

Napíšte nám

Na základe partnerskej zmluvy je Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti oprávnené udeľovať značku Cybersecurity Made in Europe v mene Európskej organizácie kybernetickej bezpečnosti (ECSO).

Ak máte záujem o získanie značky a spĺňate uvedené podmienky, požiadajte o jej vydanie a staňte sa členom profesijného európskeho spoločenstva.

Viac informácií nájdete na  webovej stránke Cybersecurity Made in Europe, môžete si stiahnuť informačnú brožúru alebo Vám radi poradíme na eulabel@cybercompetence.sk.