Cybersecurity Made in Europe

Značka CYBERSECURITY MADE IN EUROPE ako priemyselný marketingový nástroj podporuje firmy a organizácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zvyšuje ich poznateľnosť na trhu.

Výhody používania značky

Označenie CYBERSECURITY MADE IN EUROPE buduje povedomie o strategickej hodnote európskych firiem a organizácií v kybernetickej bezpečnosti, ktoré zároveň rozvíjajú podnikanie na základe dôveryhodných európskych hodnôt. Zároveň takto zvyšuje ich reputáciu u obchodných partnerov, koncových používateľov a investorov.

O udelenie značky sa môžu uchádzať firmy a organizácie s predmetom činnosti v kybernetickej bezpečnosti z členských štátov Európskej únie, Európskeho združenia voľného obchodu a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Kritériá udelenia obchodnej značky pre firmy a organizácie

  1. Európska firma alebo organizácia – uchádzač je právnickou osobou so sídlom v Európe. Ak je súčasťou skupiny, musí byť ústredie skupiny registrované v Európe.
  2. Európske vlastníctvo – poskytnutie primeranej záruky – deklarovanie vlastníckej štruktúry, väčšinového podielu, že neexistuje väčšinové vlastníctvo ani kontrolný vlastnícky podiel.
  3. Európa ako hlavný priestor podnikania – uchádzač musí preukázať, že má viac ako 50 percent činností v oblasti výskumu a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti a viac ako 50 percent zamestnancov v EU27, EFTA, krajinách EHP alebo Veľkej Británii.
  4. Dôveryhodné produkty a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti – vyhlásenie o dodržiavaní základných požiadaviek definovaných v dokumente ENISA Základné bezpečnostné požiadavky na bezpečné produkty a služby IKT vrátane vyhlásenia „no-spy“, ktoré zaručia, že spoločnosť nebude ponúkať žiadny produkt alebo riešenie, obsahujúce zadné vrátka (nedeklarované funkcionality).
  5. Ochrana osobných údajov – vyhlásenie, že produkt je v súlade s GDPR.

Oprávnenie udeliť obchodnú značku

Oprávnenie udeliť značku CYBERSECURITY MADE IN EUROPE majú iba kvalifikované subjekty autorizované Európskou organizáciou pre kybernetickú bezpečnosť – European Cyber Security Organisation (ECSO). Kontakty sú k dispozícii na webovej stránke ECSO.
Na Slovensku udeľuje označenie CYBERSECURITY MADE IN EUROPE Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Uchádzači o toto označenie si môžu vybrať ktoréhokoľvek kvalifikovaného emitenta bez ohľadu na krajinu, v ktorej sa nachádza ich centrála. V prípade záujmu o udelenie značky nám napíšte na adresu eulabel@cybercompetence.sk.

Kontakt European Cyber Security Organisation