EÚ granty pre kybernetickú bezpečnosť

Cieľom programu Digitálna Európa je rozšíriť a maximalizovať prínosy digitálnej transformácie pre európskych občanov a podniky vo všetkých príslušných oblastiach  politiky EÚ.

V rámci už existujúceho rámcového programu Horizont Európa, ktorý je primárne určený pre vedu a inovácie, bola do nového rozpočtového obdobia 2021 – 2027 ako jedna z priorít zaradená kybernetická bezpečnosť.

Európske kompetenčné centrum bude implementovať relevantné časti programov Digitálna Európa a Európsky Horizont udeľovaním grantov a obstarávaniami. Samotné centrum je zriadené ako európske partnerstvo, ktoré umožní spoločné investície Únie, členských štátov a príslušného odvetvia.

O finančných zdrojoch pre kybernetickú bezpečnosť bude rozhodovať Európske kompetenčné centrum v úzkej spolupráci so sieťou národných koordinačných centier a s komunitnými partnermi, ktorými sú výskumné subjekty, dodávateľské a odberateľské odvetvia a verejný sektor.

Tento komplexný prístup umožní podporu kybernetickej bezpečnosti v celom hodnotovom reťazci od výskumu až po implementáciu a využívanie kľúčových technológií. Finančná účasť členských štátov by mala zodpovedať finančnému príspevku Európskej únie.

Digitálna Európa

Centrálny program Európskej únie, ktorého cieľom je zrýchliť obnovu a riadenie digitálnej transformácie Európy.

Nový program financovania Digitálna Európa na roky 2021 – 2027 podporuje digitalizáciu ekonomík a spoločností Únie. Predstavuje rozsiahlu implementáciu kľúčových digitálnych technológií, akými sú napríklad aplikácie umelej inteligencie a najmodernejšie nástroje kybernetickej bezpečnosti. Európskym podnikom, najmä malým a stredným, pomôže využívať obrovské príležitosti digitálnej transformácie, rozšíriť činnosti a získať konkurenčnú výhodu. 

Realizácia programu bude mať významný vplyv na preklenutie digitálnej priepasti, aby všetci obyvatelia mali možnosť získať zručnosti a znalosti potrebné na plnohodnotnú realizáciu v digitalizovanej spoločnosti. Vzniká tak priestor na vyššiu profesionalizáciu, kde sa zohľadňuje rodová vyváženosť, najmä pokiaľ ide o vysokovýkonnú výpočtovú techniku, cloud computing, big data a kybernetickú bezpečnosť.

Program Digitálna Európa poskytuje finančné prostriedky na projekty v piatich kľúčových oblastiach vo všetkých segmentoch a odvetviach hospodárstva a naprieč spoločnosťou

 • superpočítače,
 • umelá inteligencia,
 • kybernetická bezpečnosť,
 • pokročilé digitálne zručnosti,
 • zabezpečenie širokého využívania digitálnych technológií.

Z financovania projektov zahŕňajúcich vysokovýkonnú výpočtovú techniku vyplynú benefity najmä pre zdravotníctvo, životné prostredie a bezpečnosť. V rámci programu sa bude podporovať odborná príprava v oblasti pokročilých digitálnych zručností pre pracovníkov a študentov, pre malé a stredné podniky a orgány verejnej správy.

Financovanie takouto formou pomôže zabezpečiť pre občanov jednoduchý, dôveryhodný a bezproblémový prístup k digitálnym verejným službám, napríklad zlepšením interoperability verejných služieb v celej Únii.

Horizont Európa

Program investícií Európskej únie pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027

Horizont Európa je deviaty rámcový program EÚ pre výskum a inovácie. Plynulo nadviaže na Horizont 2020, ktorý bol najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty vedy, výskumu a inovácií v programovom období 2014 – 2020.

Pre program Horizont Európa navrhuje Európska komisia prideliť rozpočet 100 miliárd eur.

Keďže už existuje široká politická zhoda o ďalšom rámcovom programe Horizont Európa, Európska komisia pripravuje jeho implementáciu, a to vrátane procesu strategického plánovania.

Nový program Horizont Európa je vôbec najvýznamnejším európskym programom pre výskum a inovácie, prostredníctvom ktorého môže európske spoločenstvo formovať svoju budúcnosť v záujme silného, udržateľného a konkurencieschopného hospodárstva v prospech všetkých regiónov Európy.

Prínosy pre Európu a pridaná hodnota programu:

 • nadnárodná spolupráca, výmena a vzájomné kontakty,
 • konkurenčné financovanie podporujúce excelentnosť,
 • zvýšenie atraktívnosti pre talenty,
 • posilnenie európskeho prostredia výskumu a inovácií,
 • vytváranie nových príležitostí na trhu,
 • nadnárodná mobilita,
 • zviditeľnenie výskumu a inovácií.