EÚ granty pre kybernetickú bezpečnosť

Cieľom programu Digitálna Európa je rozšíriť a maximalizovať prínosy digitálnej transformácie pre európskych občanov a podniky vo všetkých príslušných oblastiach  politiky EÚ.

V rámci už existujúceho rámcového programu Horizont Európa, ktorý je primárne určený pre vedu a inovácie, bola do nového rozpočtového obdobia 2021 – 2027 ako jedna z priorít zaradená kybernetická bezpečnosť.

Európske kompetenčné centrum bude implementovať relevantné časti programov Digitálna Európa a Európsky Horizont udeľovaním grantov a obstarávaniami. Samotné centrum je zriadené ako európske partnerstvo, ktoré umožní spoločné investície Únie, členských štátov a príslušného odvetvia.

O finančných zdrojoch pre kybernetickú bezpečnosť bude rozhodovať Európske kompetenčné centrum v úzkej spolupráci so sieťou národných koordinačných centier a s komunitnými partnermi, ktorými sú výskumné subjekty, dodávateľské a odberateľské odvetvia a verejný sektor.

Tento komplexný prístup umožní podporu kybernetickej bezpečnosti v celom hodnotovom reťazci od výskumu až po implementáciu a využívanie kľúčových technológií. Finančná účasť členských štátov by mala zodpovedať finančnému príspevku Európskej únie.