Posudzovanie zhody vymedzené v článku 2 bode 12 nariadenia (ES) č. 765/2008.
Nariadenie EÚ č. 881/2019