Je postup preukázania, či boli splnené špecifické požiadavky týkajúce sa výrobku, postupu, služby, systému, osoby alebo orgánu.
Nariadenie EÚ č. 765/2008, článok 2. ods. 12.