Je subjekt vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie.
Nariadenie EÚ č. 765/2008, článok 2. ods. 13.