Je e každá udalosť, ktorá má skutočne nepriaznivý vplyv na bezpečnosť sietí a informačných systémov.
Smernica (EÚ) 2016/1148, článok 4. ods. 7.