Koordinované činnosti na riadenie a kontrolu organizácie s ohľadom na riziko    POZNÁMKA: Riadenie rizika vo všeobecnosti zahŕňa hodnotenie rizika, ošetrenie rizika, akceptovanie rizika  a komunikáciu o riziku.
ISO 22300:2018, 3.208