Zvyšovanie povedomia kybernetickej bezpečnosti v samospráve

Prezident Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky Ľudovít Budzák a generálny riaditeľ Kompetenčného centra Ivan Makatura podpísali Memorandum o spolupráci.

Účelom tohto Memoranda je vytvoriť rámec dlhodobej spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti, činností týkajúcich sa ochrany utajovaných skutočností ako aj odborného  vzdelávania, publikačnej činností a konzultácií pre posudzovanie návrhov zo strany verejných inštitúcií, dokumentácie a odborných usmernení.

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska je dobrovoľným, nepolitickým združením kontrolórov miest a obcí, zamestnancov miest a obcí pracujúcich v útvaroch hlavného kontrolóra a odborníkov zaoberajúcich sa legislatívou v tejto a jej príbuzných oblastiach.

Kompetenčné centrum bude so Združením spolupracovať najmä v oblasti zvyšovania povedomia kybernetickej bezpečnosti v samospráve.