Všeobecné obchodné podmienky

platné od 1.1.2021 pre poskytovanie vzdelávacích a iných služieb  Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti, so sídlom Na družstvo 125, 916 25 Brunovce, IČO: 52839052, DIČ: 2121156345 (ďalej ako „KCCKB“) a ich nákup na diaľku prostredníctvom webovej stránky www.cybercompetence.sk

 

Základné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „Podmienky”) sa vzťahujú na objednávku služieb KCCKB spočívajúcich v poskytovaní služieb vzdelávania a ďalších služieb uvedených na webovej stránke cybercompetence.sk (ďalej ako „služby“).
 • Služby sú poskytované na základe objednávky adresovanej KCCKB zo strany fyzickej alebo právnickej osoby, a to objednávky v prospech objednávateľa alebo osôb, ktoré objednávateľ určí (napr. zamestnanci objednávateľa a pod.) (ďalej ako „objednávateľ“).
 • KCCKB a objednávateľ sú povinní poskytovať si navzájom všetku nevyhnutnú súčinnosť k naplneniu účelu poskytovania a využívania služieb, Objednávateľ je najmä povinný bez zbytočného odkladu informovať KCCKB o všetkých významných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie a využívanie služieb.
 • Objednávateľ je povinný zdržať sa používania služieb spôsobom alebo na účel, ktoré by boli v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, objednávkou alebo týmito Podmienkami. Objednávateľ je povinný vyvinúť primerané úsilie a predchádzať zneužitiu služieb neoprávnenými osobami.
 1. Objednávka a podmienky poskytnutia služieb
 • Objednávateľ si služby u KCCKB objednáva písomne alebo elektronicky. Objednávka podľa predchádzajúcej vety sa považuje za uskutočnenú okamihom doručenia objednávky KCCKB, pričom doručená objednávka sa považuje za záväznú, pokiaľ túto objednávateľ nevezme späť pred jej akceptáciou zo strany KCCKB (ďalej ako „objednávka“). KCCKB nie je povinné objednávku objednávateľa akceptovať. V prípade, ak sa KCCKB rozhodne objednávku akceptovať, zašle objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky písomnú alebo elektronickú akceptáciu záväznej objednávky objednávateľa.
 • Objednávateľ je obsahom objednávky viazaný okamihom jej odoslania KCCKB, pokiaľ jej účinky (záväznosť) podľa bodu 1) nenastávajú neskôr. Objednávateľ nie je oprávnený záväznú objednávku zrušiť (stornovať, vziať späť). V prípade, ak objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov záväznú objednávku zruší alebo sa poskytnutia služieb nezúčastní, nemá nárok na vrátenie už uhradenej ceny za služby v zmysle záväznej objednávky. V prípade, pokiaľ objednávateľ cenu objednaných služieb v zmysle záväznej objednávky do okamihu zrušenia objednávky neuhradil, KCCKB je oprávnené účtovať objednávateľovi poplatok za zrušenie záväznej objednávky, a to nasledovne:
 1. a) 50% z ceny objednaných služieb v prípade zrušenia objednávky menej ako 3 pracovné dni pred plánovaným začiatkom poskytovania služby
 2. b) 100% z ceny objednaných služieb v prípade zrušenia objednávky menej ako 24 hod. pred plánovaným začiatkom poskytovania služby
 • KCCKB sa zaväzuje poskytnúť služby v rozsahu a termínoch, ako je uvedené na webovej stránke cybercompetence.sk a v súlade s týmito Podmienkami. KCCKB si zároveň vyhradzuje právo zmeny termínu poskytnutia služby, resp. zrušenia služby, a to bez náhrady, pričom o tejto skutočnosti informuje objednávateľa, pokiaľ je to možné, najneskôr 5 pracovných dní pred termínom poskytnutia služby, inak bezodkladne po zistení dôvodov vedúcich k zrušeniu poskytnutia služieb.
 • Služba sa považuje za poskytnutú riadne a včas okamihom jej poskytnutia objednávateľovi, teda ukončením jej poskytovania v rozsahu objednávky. Objednávateľ je však oprávnený reklamovať kvalitu poskytnutých služieb v súlade s týmito Podmienkami.
 • Objednávateľ súhlasí tým, že nie je oprávnený, nesmie a že nebude predávať, ani priamo ani nepriamo, prenajímať ani inak obchodovať so službami (ani so žiadnou ich časťou), ani ich kopírovať či duplikovať ich obsah alebo ich časť, a to bez ohľadu na účel takéhoto konania. Objednávateľ zodpovedá za to, že konania podľa tohto bodu sa nedopustí ani žiadna ním určená osoba na využitie alebo absolvovanie služby (napr. účastník vzdelávania) a v prípade, že sa tak stane, zodpovedá za škodu, ktorá KCCKB alebo tretej strane v súvislosti s konaním takejto osoby vznikne.
 1. Ceny služieb
 • Ceny za služby sú uvedené na webovej stránke cybercompetence.sk, a to jednotlivo pri každej službe / skupine služieb spolu s popisom služby a kalendárom konania služby (napr. kalendár vzdelávacích aktivít). V prípade, že predmetom plnenia (službou) bude objednanie vzdelávacej aktivity (napr. školenia), v cene sú zahrnuté náklady spojené s rezerváciou priestorov, v ktorých bude poskytované vzdelávanie, písomnou dokumentáciou a pomôckami dôležitými pre absolvovanie vzdelávania, občerstvením a obedom účastníkov (adresátov) vzdelávania. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v cene je zahrnuté najviac to, čo je uvedené na webovej stránke www.cybercompetence.sk . Pri službách, kde je to písomne výslovne uvedené, cena zahŕňa aj príslušný certifikačný test tretej strany. KCCKB nie je platcom DPH.
 1. Platobné a iné podmienky
 • Cena za službu a akékoľvek ďalšie peňažné plnenia podľa týchto Podmienok sa uhrádzajú na základe faktúry KCCKB na bankový účet KCCKB uvedený na webovej stránke cybercompetence.sk, a to v termíne splatnosti 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
 • Ak nie je v týchto Podmienkach uvedené inak, KCCKB je oprávnené fakturovať cenu služieb po poskytnutí služby (napr. ukončení vzdelávacej aktivity, školenia a pod.). V prípade, že KCCKB objednávateľovi alebo ním určeným osobám podľa predchádzajúcej vety objednanú službu poskytne, objednávateľ sa zaväzuje cenu služieb uhradiť spôsobom a v lehote podľa bodu 1).
 • Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny alebo iných peňažných plnení podľa týchto Podmienok o dobu dlhšiu ako sedem dní odo dňa splatnosti predmetného peňažného plnenia, je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania s úhradou splatného peňažného záväzku objednávateľa. Objednávateľ v takomto prípade zodpovedá za všetky primerané náklady (vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie), ktoré vzniknú KCCKB pri vymáhaní týchto nesplnených záväzkov objednávateľa.
 • Objednávateľ je oprávnený si započítať svoje prípadné pohľadávky voči KCCKB len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu KCCKB.
 1. Práva a povinnosti Zmluvných strán
 • KCCKB vynaloží primerané úsilie, zručnosti a správnu starostlivosť pri poskytovaní služieb.
 • Objednávateľ berie na vedomie, že obsah informácií poskytnutých objednávateľovi alebo ním určeným osobám v rámci služby nie je možné považovať za univerzálny, súhrnný alebo komplexný. Ďalej objednávateľ berie na vedomie, že informácie poskytnuté objednávateľovi alebo ním určeným osobám pri poskytovaní služby sú názormi KCCKB. Nie je vylúčená možnosť, že na posudzovanú problematiku môžu existovať odlišné názory a že túto problematiku môže posúdiť inak – odlišne aj súd, resp. iný orgán verejnej moci oprávnený vo veci konať a rozhodovať (napr. Národný bezpečnostný úrad), za čo KCCKB nenesie žiadnu zodpovednosť.
 • Objednávateľ sa zaväzuje, že:
  1. bude dodržovať dojednania týchto Podmienok záväznej objednávky,
  2. akonáhle sa dozvie o neoprávnenom prístupe k službám alebo užívaní služieb v rozpore s týmito Podmienkami, ak je to možné, takémuto prístupu (užívaniu) zabráni a bez zbytočného odkladu informuje KCCKB ako o vzniknutí, tak aj o riešení daného nevyhovujúceho stavu a vykonaných opatreniach na odstránenie závadného stavu a prijatých opatreniach do budúcnosti, aby sa už tieto neopakovali,
  3. nebude používať služby ani neumožní používanie služieb v rozpore s týmito Podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 1. Reklamačné podmienky a Reklamačný poriadok
 • Reklamačný poriadok upravuje podmienky a postup pri uplatňovaní práv objednávateľa pri využívaní služieb. Na prípady týmto reklamačným poriadkom neupravené sa primerane použijú ustanovenia Všeobecných podmienok.
 • V prípade, že objednávateľ nesúhlasí s príslušnou fakturáciou alebo nie je spokojný s kvalitou, alebo rozsahom poskytnutých služieb, je oprávnený príslušnú faktúru alebo poskytnuté služby reklamovať u KCCKB najneskôr dvoch mesiacov odo dňa fakturácie alebo poskytnutia služieb. V prípade reklamácie fakturácie, splatnosť faktúry, a teda aj povinnosť jej úhrady objednávateľom zostáva jej reklamáciou nedotknutá, ak sa zjavne nejedná o chybu zo strany KCCKB v písaní a počtoch, na ktorú objednávateľ v rámci lehoty splatnosti Poskytovateľa písomne upozornil.
 • KCCKB je povinný oznámiť objednávateľovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže KCCKB túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; o predlžení KCCKB informuje objednávateľa pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov predĺženia lehoty na vybavenie reklamácie, a to najneskôr v posledný deň lehoty. Informáciu o výsledku reklamácie KCCKB doručí objednávateľovi na ním poskytnutý e-mail.
 • V prípade osobného uplatnenia reklamácie na príslušnom pracovisku KCCKB urobí záznam osoba poverená vybavovaním reklamácie s uvedením skutočností, ktoré sa dotýkajú predmetu a popisu reklamácie, uvedie sa dátum uplatnenia reklamácie e-mail na doručenie výsledku šetrenia reklamácie.
 • V prípade písomného zaslania reklamácie poštou alebo emailom musí objednávateľ uviesť predmet reklamácie, popis reklamovanej skutočnosti a e-mail na doručenie výsledku šetrenia reklamácie.
 • V prípade, že reklamácia týkajúca sa služieb bola ukončená a objednávateľ (spotrebiteľ) nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže sa v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s podnetom obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb s návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu. Podnet môže objednávateľ (spotrebiteľ) zaslať písomne na adresu:

Slovenská obchodná inšpekcia

ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Bajkalská 21/A, p. p. 29

827 99 Bratislava 27

Alebo elektronicky na mailové adresy: ars@soi.sk a adr@soi.sk. Viac informácií je dostupných na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 1. Ochrana osobných údajov
 • Charakter a obsah služieb nepredpokladá, že by v rámci služieb dochádzalo k spracúvaniu akýchkoľvek osobných údajov objednávateľa zo strany KCCKB s výnimkou osobných údajov nevyhnutných na poskytovanie služieb (napr. osobné údaje uvedené v objednávke, ako identifikačné alebo fakturačné údaje objednávateľa a pod.) (ďalej ako „Osobné údaje“).
 • V zmysle uvedeného platí, že KCCKB bude Osobné údaje spracúvať v právnom postavení prevádzkovateľa a tieto chrániť v zmysle legislatívy na ochranu osobných údajov (GDPR, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).
 • KCCKB prijalo primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti Osobných údajov. So zreteľom na stav techniky a náklady na implementáciu opatrení, tieto opatrenia zaručujú úroveň bezpečnosti primeranú existujúcemu riziku.
 • Pokiaľ by však aj napriek vyššie uvedenému došlo v súvislosti s poskytovaním alebo používaním služieb k poskytnutiu osobných údajov objednávateľom v prospech KCCKB nad rámec Osobných údajov, KCCKB sa zaväzuje takéto osobné údaje nespracovávať v žiadnom informačnom systéme a tieto bezodkladne zlikvidovať, pokiaľ vo vzťahu k ich spracúvaniu neidentifikuje iný účel a prostriedky spracúvania vrátane vhodné právneho základu spracúvania.
 • Objednávateľ berie na vedomie a týmto sa zaväzuje o tom informovať aj osoby, ktoré určil na absolvovanie služby (napr. zamestnanci objednávateľa), že KCCKB si svoje informačné povinnosti podľa čl. 13 a 14 GDPR plní na svojej webovej stránke
 1. Ochrana duševného vlastníctva
 • Objednávateľ berie na vedomie, že poskytnutím služby nie sú objednávateľovi alebo ním určeným osobám udeľované žiadne autorské práva vrátane súhlasu na použitie autorského diela (licencia) ani iné práva duševného vlastníctva. Najmä sa objednávateľovi alebo ním určeným osobám neudeľujú žiadne práva k ochranným známkam, patentom či inému duševnému vlastníctvu KCCKB alebo tretej osoby.
 • Všetky informácie, dokumenty či iné materiály (ďalej ako „Podklady“) poskytnuté objednávateľovi pri poskytovaní služieb podliehajú autorským právam. Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Podkladom patria KCCKB, resp. príslušnému autorovi Podkladov, na ktorých použitie má KCCKB autorský súhlas (licenciu).
 • Objednávateľ sa zaväzuje a vo vzťahu k ním určeným osobám na absolvovanie služieb sa zaväzuje, že tieto Podklady nebudú kopírované, publikované, prenajímané, predávané či šírené akýmkoľvek iným spôsobom ani nebudú používané na iný účel, na aký boli poskytnuté, bez predošlého a výslovného písomného súhlasu KCCKB, resp. autora Podkladov. Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorú by KCCKB alebo autorovi Podkladov či iných chránených výstupov zo služby spôsobil konaním alebo opomenutím konania v rozpore s týmto článkom Podmienok.
 1. Obmedzenie zodpovednosti
 • KCCKB nie je zodpovedné za nemajetkovú škodu ani za ušlý zisk, stratu na výnosoch, obmedzení výroby, stratu obchodných príležitostí, stratu spočívajúcu v znížení hodnoty, ujmu na dobrom mene, stratu spočívajúcu v zameškanom čase, stratu spočívajúcu v prerušení podnikania, alebo akúkoľvek ďalšiu nepriamu či následnú škodu nárokovanú objednávateľom v súvislosti s týmito Podmienkami alebo príslušnou objednávkou a vyplývajúcu z:
 1. používania či nemožnosti používať alebo využiť služby,
 2. pozmenenia služieb alebo akéhokoľvek dočasného či trvalého zastavenia poskytovania služieb alebo niektorej z ich častí,
 3. akejkoľvek ďalšej súvislosti so službami.

Toto ustanovenie sa neuplatní v prípade preukázateľného úmyselného poškodenia oprávnených  záujmov objednávateľa zo strany KCCKB.

 • Úhrnná ujma (škoda), ktorá by mohla objednávateľovi alebo ním určenej osobe (účastník/adresát služby) vzniknúť ako následok porušenia povinností KCCKB pri poskytovaní služieb Podmienkami, objednávkou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, neprekročí vyfakturovanú sumu KCCKB za služby poskytnuté objednávateľovi v priebehu 3 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich vzniku škody, a ak tento nemožno zistiť, od okamihu, kedy sa Zmluvná strana o škode dozvedela. Celková zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností KCCKB podľa objednávky, Podmienok alebo všeobecne závažného právneho predpisu však neprekročí celkovú sumu skutočne uhradenú objednávateľom na základe príslušnej objednávky. Vyššie uvedené neobmedzuje povinnosť Zmluvných strán nahradiť si škodu spôsobenú úmyselne a ďalej povinnosť objednávateľa nahradiť škodu spôsobenú v dôsledku jeho porušenia povinností podľa týchto Podmienok.
 1. Súhlas s podmienkami a zmeny podmienok
 • Objednávateľ uskutočnením objednávky podľa týchto Podmienok potvrdzuje, že sa oboznámil s Podmienkami a že tieto prevzal v znení účinnom ku dňu uskutočnenia objednávky. Akceptáciou objednávky zo strany KCCKB sa Podmienky stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi KCCKB a objednávateľom vzniknutého titulom objednávky akceptovanej zo strany KCCKB.
 • KCCKB je oprávnené obsah Podmienok, vrátane služieb jednostranne meniť alebo vydať úplne nové Podmienky. Zmeny Podmienok KCCKB spolu s uvedením ich účinnosti uverejňuje na svojej webovej stránke cybercompetence.sk. KCCKB informuje tretie strany o zmene Podmienok podľa tohto bodu ich zverejnením na webovej stránke www.cybercompetence.sk, a to najneskôr 30 dní pred nadobudnutím ich účinnosti.
 • Zmeny Podmienok alebo nové Podmienky sa netýkajú už akceptovaných objednávok vrátane tých akceptovaných objednávok, ktorých uskutočnenie nastalo pred zmenou Podmienok, a to aj vtedy, pokiaľ k akceptácii objednávky došlo až po zmene alebo vydaní nových Podmienok. Objednávateľ berie na vedomie, pokiaľ v týchto Podmienkach nie je uvedené inak, že pre každú objednávku platia Podmienky v znení platnom a účinnom v deň uskutočnenia objednávky Objednávateľom podľa týchto Podmienok. Objednávateľ súčasne berie na vedomie, že konkrétne platné a účinné Podmienky pre Zmluvné strany, týkajúce sa tej ktorej konkrétnej objednávky, budú vždy zverejnené na stránke KCCKB cybercompetence.sk. V prípade, pokiaľ ten istý objednávateľ uskutočňuje vo vzťahu ku KCCKB viac objednávok (dve a viac) v rôznom období, berie na vedomie a súhlasí, že na každú z týchto objednávok sa môžu vzťahovať Podmienky v inom obsahu, a preto sa zaväzuje sa pred uskutočnením Objednávky vždy oboznámiť s aktuálnou verziou Podmienok.
 • Ak sa zmeny Podmienok podľa predchádzajúceho bodu týkajú akýchkoľvek na základe týchto Podmienok alebo v súvislosti so službami uzavretých zmlúv (napr. rámcová zmluva na služby), objednávateľ má právo v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia nových Podmienok na webovej stránke cybercompetence.sk podľa bodu 2) tohto článku Podmienok požiadať, aby sa zmeny Podmienok nevzťahovali na platnú zmluvu, ktorú s KCCKB uzavrel pred účinnosťou zmeny Podmienok (ďalej ako „Žiadosť“). Ak objednávateľ uplatní právo podľa predchádzajúcej vety a KCCKB jeho Žiadosti nevyhovie, má objednávateľ právo písomne odstúpiť od Zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia Spoločnosti prostredníctvom elektronickej pošty, že KCCKB jeho Žiadosti nevyhovelo. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručené uplynutím troch dní odo dňa odoslania oznámenia KCCKB na známu alebo poslednú známu adresu objednávateľa (vrátane mailovej adresy), aj keď sa objednávateľ s týmto oznámením neoboznámil. Ak objednávateľ písomne neoznámi KCCKB, že zmenu Podmienok neprijíma, platí, že objednávateľ zmenu Podmienok prijal a súhlasí s ňou a zmena Podmienok sa stane neoddeliteľnou súčasťou príslušnej zmluvy dňom, ku ktorému Podmienky alebo zmena Podmienok nadobúda účinnosť.
 • Za súhlas objednávateľa so zmenou Podmienok alebo novými Podmienkami sa považuje zaslanie objednávky objednávateľom KCCKB.
 1. Doručovanie
 • Všetky správy, upomienky a iné informácie (ďalej ako „písomnosť“) posielané zo strany KCCKB objednávateľovi v súvislosti so službou alebo týmito Podmienkami faxom, elektronickou poštou alebo formou listu, sa považujú za riadne doručené objednávateľovi, ak tieto Podmienky na inom mieste nestanovujú inak, uplynutím dvadsiateho prvého dňa odo dňa ich zaslania objednávateľovi na jeho poslednú známu adresu, a to aj vtedy, ak sa objednávateľ s obsahom písomnosti neoboznámi. Ak objednávateľ v tejto lehote oznámi KCCBK, že písomnosť mu nebola doručená, bude mu doručený opis tejto písomnosti.
 • Ak nie je možné objednávateľovi doručiť akúkoľvek faktúru zasielanú objednávateľovi v súvislosti s Podmienkami, považuje sa táto za doručenú dňom, keď osoba oprávnená na doručovanie poštových zásielok oznámi KCCKB, že poštovú zásielku nemožno objednávateľovi doručiť z akéhokoľvek dôvodu. Pri inej forme doručovania faktúry (inak ako poštovým podnikom) sa primerane použije bod 1).
 1. Záverečné ustanovenia
 • Tieto Podmienky nadobudli platnosť a účinnosť 31. deň odo dňa ich zverejnenia podľa bodu 9.2 Podmienok a nahrádzajú všetky všeobecné obchodné podmienky KCCKB platné a účinné pred platnosťou a účinnosťou týchto Podmienok.
 • Tieto Podmienky, ak sa neuplatní bod 9.4 Podmienok, predstavujú jediný a úplný dohovor Zmluvných strán ohľadne ich vzájomných práv a povinností pri poskytovaní a používaní služieb, pričom tieto nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa služieb alebo týchto Podmienok.
 • Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré tieto Podmienky výslovne neupravujú, sa spravujú príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 • V prípade, že niektoré z ustanovení Podmienok je neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Podmienok. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu neplatného ustanovenia Podmienok.
 • Podmienky a právny vzťah Zmluvných strán pri poskytovaní a využívaní služieb sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

* * *