• plnenie úloh národného odvetvového, technologického a výskumného centra v oblasti kybernetickej bezpečnosti

  • plnenie úloh certifikačného orgánu podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti

  • činnosti autorizovanej osoby podľa Zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností

  • zabezpečenie služieb súvisiacich s organizáciou a technickým zabezpečením vzdelávacích aktivít pre zriaďovateľa

  • zónové merania a merania nežiadúceho elektromagnetického vyžarovania

  • vykonávanie znaleckej a expertíznej činnosti podľa Zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch; vykonávanie vedeckej, výskumnej činnosti a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti a informačno-komunikačných technológií

  • konzultačná činnosť v oblasti ochrany utajovaných skutočností, kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb, organizovanie vzdelávacích podujatí, kurzov, školení a seminárov