Tlačová správa

Na posilnenie kyberbezpečnosti únie je určených 375 miliónov eur. Pozrite si kľúčové oblasti 

24. marca 2023

Európska komisia zverejnila v rámci programu Digitálna Európa v oblasti Kybernetická bezpečnosť oficiálny Pracovný program 2023-2024.

Pracovný program určuje témy, financie a termíny výziev pre kybernetickú bezpečnosť. Alokovaná suma na dva roky je 375 miliónov eur a je určená pre firmy, verejnú správu a tretí sektor z krajín Európskej únie.

Najväčší balík peňazí 84 miliónov eur je určený aktivity, ktoré súvisia s budovaním kapacít stredísk bezpečnostných operácii (Security Operation Center – SOC) v Európskej únii. Sumy v objemoch 35 a 30 miliónov eur sú určené pre núdzový mechanizmus kybernetickej bezpečnosti a podporu implementácie legislatívy EÚ kyberbezpečnosti a národných stratégií v tejto oblasti. Koordinácia medzi civilnou a obrannou sférou kyberbezpečnosti predstavuje objem tri milióny eur, rovnako ako štandardizácia. Šesť miliónov eur predstavujú podporné aktivity programu vrátane hodnotení a preskúmaní.

Výzvy na podávanie projektov sa otvoria v treťom štvrťroku 2023 a predpokladaný termín uzávierky začiatkom roku 2024. O granty sa môžu uchádzať právne subjekty, čiže firmy, štátna správa aj samospráva,  školy, univerzity, vedecké pracoviská aj organizácie tretieho sektora.

Do prvej kybernetickej výzvy z Programu Digitálna Európa sa zapojili aj slovenské subjekty v oblasti zdravotníctva, pričom všetky uspeli. Úspešné projekty zvýši úroveň kyberbezpečnosti vo vybraných slovenských nemocniciach.

V aktuálnej výzve, ktorá sa vyhodnocuje, sa zúčastňuje viacero slovenských subjektov. „Pri priebežných konzultáciách pre slovenských uchádzačov sme ocenili nielen počet záujemcov, ale najmä vysokú odbornú úroveň a kvalitu projektov,“ hovorí Ivan Makatura, generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti. Výsledky zverejní Európska komisia do konca prvého polroka 2023.

„Významnou devízou, ktorá zvyšuje šance pri udeľovaní grantov je schopnosť uchádzačov rešpektovať zadanie výzvy a hodnotiace kritéria. Našim cieľom je počas prípravy posmeliť slovenských uchádzačov, keďže úspešné projekty nepodliehajú žiadnym kvótam a národným obmedzeniam,“ uzatvára Ivan Makatura.

Webináre na tému ako správne napísať projekt a získať európske financovanie bude Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti organizovať na pravidelnej báze. Prezenčné a online semináre budú v slovenčine pre rôzne segmenty.

Na rok 2023 je v programe Digitálna Európa pre projekty kyberbezpečnosti  alokovaných 161 miliónov eur, 214 miliónov eur bude k dispozícii európskym subjektom nasledujúci rok, pričom oblasti sa budú precizovať.

Počínajúc rokom 2021 je povinnosťou členských štátov EU zriadiť národné koordinačné centrum, ako súčasť európskej siete pod kuratelou Európskeho centra priemyselných, technologických a výskumných kompetencií. V Slovenskej republike má podľa zákona štatút národného koordinačného centra Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Medzi jeho úlohy patrí aj identifikácia a riešenie profesionálnych výziev v jednotlivých odvetviach a podpora komunity kybernetickej bezpečnosti.

Viac informácií o financovaní projektov nájdete na našej stránke www.kyberkomunita.sk

Oficiálny Pracovný program 2023-2024 pre oblasť Kybernetická bezpečnosť v programe Digitálna Európa nájdete tu. 

Štruktúra výziev v roku 2023 pre oblasť Kybernetická bezpečnosť v rámci programu Digitálna Európa

84 mil eur Aktivity súvisiace s budovaním kapacít stredísk bezpečnostných operácii (SOCs)
35 mil eur Núdzový mechanizmus kybernetickej bezpečnosti (komponent pre pripravenosť a vzájomnú pomoc)
30 mil eur Podpora pre implementáciu legislatívy EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti a národných stratégií kybernetickej bezpečnosti.
3 mil eur Koordinácia medzi civilnou a obrannou sférou kybernetickej bezpečnosti.
3 mil eur Štandardizácia
6 mil eur Podporné aktivity programu, vrátane hodnotení a preskúmaní.

Kontakt  pre média Alexandra Húsková  +421 903761801 alexandra.huskova@cybercompetence.sk

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia za ne nepreberá žiadnu zodpovednosť.