Nezdokumentovaný tajný spôsob získania prístupu do počítačového systému.
Slovník NIST