Je prvé sprístupnenie výrobku na trhu Spoločenstva.
Nariadenie EÚ č. 765/2008, článok 2. ods. 2.