Pripravenosť organizácie  alebo zainteresovanej strany znášať riziko po ošetrení rizika na dosiahnutie svojich cieľov.

POZNÁMKA: Toleranciu rizika môže ovplyvniť klient, zainteresovaná strana, právne alebo regulačné požiadavky

ISO 22300:2018, 3.214