Konanie, ktorým sa zabezpečí:
-dodržiavanie normy alebo súborov smerníc,
-riadna a konzistentná účtovná evidencia,
-dodržiavanie špecifických postupov.
ITIL®4 Best practice