Je každá dodávka výrobku určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trh Spoločenstva v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne.
Nariadenie EÚ č. 765/2008, článok 2. ods. 1.