Je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia výrobku, ktorý sa už sprístupnil konečnému užívateľovi.
Nariadenie EÚ č. 765/2008, článok 2. ods. 14.