Holistický manažérsky proces, ktorý identifikuje potenciálne hrozby pre organizáciu, vrátane dopadu, ktoré tieto hrozby v prípade uplatnenia  môžu spôsobiť na prevádzkové činnosti a ktorý  poskytuje rámec pre budovanie odolnosti organizácie so schopnosťou efektívnej reakcie, ktorá chráni záujmy kľúčových zainteresovaných strán, reputáciu, značku a činnosti vytvárajúce hodnotu.
ISO 22300:2018, 3.25