Je rámec, v ktorom sa stanovujú strategické ciele a priority v oblasti bezpečnosti sietí a informačných systémov na vnútroštátnej úrovni.
Smernica (EÚ) 2016/1148, článok 4. ods. 3.