Je každá potenciálna okolnosť, udalosť alebo činnosť, ktorá by mohla poškodiť, narušiť alebo inak negatívne ovplyvniť siete a informačné systémy, užívateľov takýchto systémov a iné osoby.
Nariadenie EÚ č. 881/2019 (Cyber Act), článok 2. ods. 8.