výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor.
Nariadenie EÚ č. 765/2008, článok 2. ods. 7.