Sú právne predpisy Spoločenstva, ktoré harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh.
Nariadenie EÚ č. 765/2008, článok 2. ods. 21.