Je komplexný súbor pravidiel, technických požiadaviek, noriem a postupov, ktoré sú stanovené na úrovni Únie a ktoré sa uplatňujú na certifikáciu alebo posudzovanie zhody konkrétnych produktov IKT, služieb IKT alebo procesov IKT.
Nariadenie EÚ č. 881/2019 (Cyber Act), článok 2. ods. 9.