Záruka, že údaj alebo informácia je pre používateľa, informačný systém, sieť alebo zariadenie prístupné vo chvíli, keď je údaj a informácia potrebná a požadovaná.
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti