Prijaté opatrenia a zavedené systémy na ochranu života a zdravia občanov, ich majetku a životného prostredia pred nežiaducimi udalosťami.

POZNÁMKA: Nežiaduce udalosti môžu zahŕňať nehody, núdzové situácie a katastrofy

ISO 22300:2018, 3.34