Právo alebo povolenie, ktoré je udelené systémovej entite na prístup k systémovým zdrojom.
Slovník NIST