Zastrešujúci termín pre súbor prístupov a techník, ktoré spoločne umožňujú tímom a jednotlivcom pracovať spôsobom, ktorý je typický spoluprácou, prioritizáciou, postupným a opakovaným dodávaním výsledkov a plánovaním práce v krátkych časových úsekoch. Existuje niekoľko špecifických metód (alebo prístupov), ktoré sú klasifikované ako agilné, ako napríklad Scrum, Lean a Kanban.
ITIL®4 Best practice