Európske projekty na rozpočtové obdobie 2021 – 2027

auditor kb

Rámcové programy Digitálna Európa a Horizont Európa sú určené na podporu výskumu a inovácií a sú súčasťou komunitárnych programov EÚ, kde je princípom zníženie počtu sprostredkovateľov medzi poskytovateľom a príjemcom grantu. Ide o priamo riadené programy EÚ. Príprava výziev, ich zverejnenie, prijímanie žiadostí o grant, hodnotenie a komunikácia prebieha priamo s Európskou komisiou, respektíve s jej výkonnými agentúrami.

Program Digitálna Európa (DEP)

Centrálny program Európskej únie, ktorého cieľom je zrýchliť obnovu a riadenie digitálnej transformácie Európy.

Nový program financovania DEP na roky 2021-2027 podporuje digitalizáciu ekonomík a spoločností Únie. Predstavuje rozsiahlu implementáciu kľúčových digitálnych technológií, akými sú napríklad aplikácie umelej inteligencie a najmodernejšie nástroje kybernetickej bezpečnosti. Európskym podnikom, najmä malým a stredným, pomôže využívať obrovské príležitosti digitálnej transformácie, rozšíriť činnosti a získať konkurenčnú výhodu.

Realizácia programu bude mať významný vplyv na preklenutie digitálnej priepasti, aby všetci obyvatelia mali možnosť získať zručnosti a znalosti potrebné na plnohodnotnú realizáciu v digitalizovanej spoločnosti. Vzniká tak priestor pre vyššiu profesionalizáciu, kde sa zohľadňuje rodová vyváženosť, najmä pokiaľ ide o vysokovýkonnú výpočtovú techniku, cloud computing, big data a kybernetickú bezpečnosť.

Program Digitálna Európa poskytuje finančné prostriedky na projekty v piatich kľúčových oblastiach vo všetkých segmentoch a odvetviach hospodárstva a naprieč celou spoločnosťou:

 • superpočítače,
 • umelá inteligencia,
 • kybernetická bezpečnosť,
 • pokročilé digitálne zručnosti,
 • zabezpečenie širokého využívania digitálnych technológií.

Z financovania projektov zahŕňajúcich vysokovýkonnú výpočtovú techniku vyplynú benefity pre oblasti akými sú zdravotníctvo, životné prostredie a bezpečnosť.

V rámci programu sa bude podporovať odborná príprava v oblasti pokročilých digitálnych zručností pre pracovníkov a študentov, pre malé a stredné podniky a orgány verejnej správy.

Financovanie takouto formou pomôže zabezpečiť pre občanov jednoduchý, dôveryhodný a bezproblémový prístup k digitálnym verejným službám, napríklad zlepšením interoperability verejných služieb v celej Únii.

Sieť Európskych centier digitálnych inovácií poskytne podnikom, najmä malým a stredným, aj orgánom verejnej správy prístup k odborných znalostiam v oblasti technológií. Cieľom je, aby sa tu stretli podniky a správne orgány, ktoré potrebujú nové technologické riešenia so spoločnosťami, ktoré majú pripravené riešenia. Tieto centrá, ktoré Európe zastrešujú veľké územia, budú pri realizácii programu zohrávať ústrednú úlohu.

Programom Digitálna Európa doplní niekoľko ďalších programov na podporu digitálnej transformácie, ako sú Horizont Európa a digitálne aspekty Nástroja na prepájanie Európy.

Horizont Európa

Program investícií EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027

Horizont Európa je deviaty rámcový program EÚ pre výskum a inovácie. Plynulo nadviaže na Horizont 2020, ktorý bol najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty vedy, výskumu a inovácií v programovom období 2014 – 2020.

Pre program Horizont Európa navrhuje Európska komisia prideliť rozpočet 100 miliárd eur.

Keďže už existuje široká politická zhoda o ďalšom rámcovom programe Horizontu Európa, Európska komisia pripravuje jeho implementáciu, a to vrátane procesu strategického plánovania.

Nový program Horizont Európa je vôbec najvýznamnejším európskym programom pre výskum a inovácie, prostredníctvom ktorého môže európske spoločenstvo formovať svoju budúcnosť v záujme silného, udržateľného a konkurencieschopného hospodárstva v prospech všetkých regiónov Európy.

Prínosy pre Európu a pridaná hodnota programu

 • nadnárodná spolupráca, výmena a vzájomné kontakty,
 • kritické množstvo na riešenie globálnych výziev,
 • konkurenčné financovanie podporujúce excelentnosť,
 • prilákanie najlepších talentov,
 • posilnenie európskeho prostredia výskumu a inovácií,
 • vytváranie nových príležitostí na trhu,
 • nadnárodná mobilita,
 • zviditeľnenie popredného výskumu a inovácií.