Európska sieť národných koordinančných centier KB

Európska únia finišuje legislatívu a založenie Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií kybernetickej bezpečnosti a siete národných koordinačných centier.

Dôvodom iniciatívy je strategický záujem Únie zachovať a rozvíjať  kapacity kybernetickej bezpečnosti s cieľom zabezpečiť jednotný digitálny jednotný trh, chrániť kritické siete a informačné systémy a poskytovať kľúčové služby v tejto oblasti.

Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií kybernetickej bezpečnosti – European Cybersecurity Competence Centre (ECCC) bude pracovať aj na podpore výskumu s cieľom uľahčiť a urýchliť procesy normalizácie a certifikácie, najmä v oblasti systémov certifikácie kybernetickej bezpečnosti v zmysle európskeho Aktu o kybernetickej bezpečnosti.

Ako spoločný implementačný orgán pre viaceré programy Únie na podporu kybernetickej bezpečnosti, najmä programov Digitálna Európa a Horizont, bude ECCC  posilňovať koherentnosť a synergiu medzi nimi.

Národné koordinačné centrá

Úlohy národného koordinačného centra v Slovenskej republike plní Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB).

Cieľom Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti je posilniť / podporovať slovenskú ekonomiku v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Aktivity KCCKB

  • spojiť kľúčových hráčov na domácom trhu kybernetickej bezpečnosti a vytvoriť tak slovenskú kyber bezpečnostnú komunitu,
  • zabezpečiť spoluprácu s národnými koordinačnými centrami členských štátov EÚ,
  • vytvoriť styčný bod kybernetickej bezpečnosti na európskej, národnej a regionálnej úrovni,
  • poskytovať vstupy do strategického plánovania,
  • uľahčovať cezhraničnú spoluprácu na európskych projektoch,
  • podporiť prípravu návrhov európskych projektov (Joint Actions) z organizačného, substančného a finančného hľadiska, ktoré budú financované z programov Digitálna Európa a Horizont,
  • navrhovať projekty, ktoré môžu byť implementované cez mechanizmus finančnej podpory tretích strán v rámci kaskádového financovania,
  • podporovať členov kyber bezpečnostnej komunity počas prípravy žiadostí v otvorených súťažiach v projektovom financovaní,
  • rozvoj projektov v kyber bezpečnostnej oblasti, príprava žiadostí o EÚ financovanie v otvorených súťažiach