Ako požiadať o značku

Oprávnenie udeliť značku Cybersecurity Made in Europe majú iba kvalifikované subjekty autorizované Európskou organizáciou pre kybernetickú bezpečnosť (European Cyber Security Organisation – ECSO).

Právo udeliť značku získalo na Slovensku Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti na základe partnerskej zmluvy s Európskou organizáciou pre kybernetickú bezpečnosť.

Podmienky pre udelenie značky deklarujete v nasledujúcich formulároch a dokumentácií.

Žiadosť o udelenie značky (CSMiE application form)

Formulár obsahuje povinné informácie o žiadateľovi, deklaratívne prehlásenie o splnení všetkých podmienok pre získanie značky a kontaktné údaje. Dôležitý je podpis oprávnenej osoby, ktorá koná v mene spoločnosti (Confirmation letter).

Vyhlásenie o zhode (Declaration about your conformity with ENISA)

Súčasťou žiadosti je aj deklarovanie zhody so Základnými bezpečnostnými požiadavkami ENISA pre produkty a služby. Splnenie desiatich jasných a jednoduchých požiadaviek je garanciou toho, že firma či organizácia spĺňajú nevyhnutné bezpečnostné požiadavky na svoje produkty a služby.

Popis spoločnosti  (Factsheet about your company)

Pre jednoduchšie overenie priložte voľne štruktúrovaný popis firmy, či organizácie a prípadne zoznam produktov a služieb, ktorými preukážete vyššie uvedené podmienky. Urýchlite tak posúdenie informácií uvedených v Žiadosti a Vyhlásení.

Objednávka (Payment commitment)

Objednávkou deklarujete svoj seriózny záujem a súhlas s následnou fakturáciou 700 eur. Uvedená suma zahŕňa poplatok za získanie a  používanie značky na obdobie dvanásť mesiacov.

Kontrolný zoznam

Kompletne pripravenú žiadosť si môžete overiť na základe pripraveného zoznamu.

Uvedené podklady zasielate elektronicky na adresu eulabel@cybercompetence.sk 

Úplné informácie o tom ako absolvovať certifikačný proces, poskytuje kvalifikovaný partner v štáte, kde sa nachádza sídlo žiadateľa.