Súbor vzájomne súvisiacich alebo interagujúcich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy. Proces prijíma jeden alebo viac definovaných vstupov a mení ich na definované výstupy. Procesy definujú postupnosť akcií a ich závislosti.
ITIL®4 Best practice