Kompetenčné centrum certifikuje manažérov kyberbezpečnosti

Slovensko postupne pokračuje v dosahovaní spôsobilostí v zmysle akčného plánu Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti.

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) vydala Kompetenčnému a certifikačnému centru kybernetickej bezpečnosti akreditačné rozhodnutie  pre overovanie odbornej spôsobilosti manažérov kybernetickej bezpečnosti. V záverečnej správe komisia konštatovala, že Kompetenčné centrum preukázalo plnenie požiadaviek ISO/IEC 17024:2012 na výkon posudzovania podľa platnej certifikačnej schémy a že akreditácia sa udeľuje v celom požadovanom rozsahu.

Kompetenčné centrum pripravuje prvé termíny certifikačných skúšok.

Záujemcom o certifikáciu je odporúčané absolvovať pred skúškou špecializované vzdelávanie, určené pre budúcich manažérov kybernetickej bezpečnosti. Na základe skúseností z iných certifikačných skúšok, príprava výrazne zvyšuje mieru úspešnosti na skúške. Postup pre žiadateľov o certifikáciu je uvedený na stránkach Kompetenčného centra.