Informačná bezpečnosť je zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií.
ISO/IEC 27032, čl. 2.33