Je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok na trhu.
Nariadenie EÚ č. 765/2008, článok 2. ods. 6.