Systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces  na získavanie auditných dôkazov a ich objektívne hodnotenie s cieľom určiť, do akej miery sú splnené kritériá auditu.

POZNÁMKA 1: Základné prvky auditu zahŕňajú určenie zhody objektu podľa postupu vykonávaného pracovníkmi, ktorí nie sú zodpovední za posudzovaný objekt.
POZNÁMKA 2: „Auditné dôkazy“ a „kritériá auditu“ sú definované v ISO 19011.

ISO 22300:2018, 3.13