Tlačová správa

Národné koordinačné centrum stavia stratégiu v kybernetickej bezpečnosti na spolupráci 

Bratislava 2. marca 2023

Členovia Strategickej poradnej skupiny Národného koordinačného centra reprezentujú imperatív súčasnosti – prepájať verejný a súkromný sektor v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Národné koordinačné centrum (NCC-SK) zriadila Slovenská republika ako súčasť európskej siete, ktorú spravuje Európske centrum priemyselných, technologických a výskumných kompetencií. Podľa zákona má štatút národného koordinačného centra Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.

Každý členský štát bude prispievať k silnému európskemu ekosystému kybernetickej bezpečnosti. Či už je to zdieľaním poznatkov na najvyššej úrovni o vývoji, vrátane produktov, postupov, noriem a technických noriem alebo edukáciou na všetkých úrovniach.

Medzi kľúčové úlohy NCC-SK patrí identifikácia a riešenie profesionálnych výziev v kybernetickej bezpečnosti a podpora komunity. Preto je významným krokom menovanie členov Strategickej poradnej skupiny,  ktorú tvoria osobnosti vysoko rešpektované vo svojej profesii.

Strategická poradná skupina sa bude podieľať na hodnotení žiadostí o financovanie projektov v kybernetickej bezpečnosti, posudzovať ich náplň, funkciu a mieru zhody so stanovenými cieľmi a prispievať k hodnoteniu subjektov, ktoré budú žiadať o členstvo v komunite. Preto sa členmi skupiny  stali uznávaní profesionáli z komerčného sektoru aj akademickej obce.

Poradná skupina bude pracovať v zložení

  • Ing. Ladislav Hudec, CSc., Fakulta informatiky a informačných technológií STU
  • Ján Adamovský, Slovenská sporiteľňa a.s.
  • Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC, CDPSE, ISACA Slovensko
  • Ing. František Jakab PhD., Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach
  • Ivan Kopáčik, CISA, CRISC, CGEIT, Gordias, s.r.o.

Predsedom Strategickej poradnej skupiny sa stal doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. z Fakulty informatiky a informačných technológií STU.

Národné koordinačné centrum v každom štáte buduje komunitu na národnej úrovni a prepája ju s európskymi subjektmi. Komunita je organizovaná do pracovných skupín, pričom na Slovensku je v súčasnosti  zriadených osem špecializovaných skupín a Strategická poradná skupina.

Komunitu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku tvoria prevádzkovatelia základných služieb, podniky poskytujúce výrobky a služby v kybernetickej bezpečnosti, sektorové asociácie, školy a vzdelávacie inštitúcie, akademické a neziskové výskumné subjekty a združenia, verejné orgány a organizácie, ktoré sa venujú prevádzke kybernetickej bezpečnosti a jej technickým otázkam. O členstvo v komunite môžu požiadať organizácie priamo štandardným postupom v NCC-SK.

O členstvo v komunite môžu požiadať organizácie priamo štandardným postupom v NCC-SK.

Kontakt  pre média Alexandra Húsková  +421 903761801 alexandra.huskova@cybercompetence.sk

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia za ne nepreberá žiadnu zodpovednosť.