Kompetenčné centrum udelilo certifikát ISO/IEC 20000-1:2018 spoločnosti GAMO

Spoločnosť GAMO a.s. získala certifikát systému manažérstva služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1:2018 ako jedna z prvých organizácií od Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, ako slovenského certifikačného orgánu.

Vlastníctvom certifikátu ISO/IEC 20000-1:2018 organizácia preukazuje vysokú úroveň poskytovania efektívnych a kvalitných IT služieb a zvyšuje tým dôveryhodnosť u zákazníkov a partnerov.

Norma ISO/IEC 20000-1:2018 je zameraná špecificky na prostredie podnikovej informatiky.

Pokiaľ je systém riadenia služieb IT nastavený v zhode s požiadavkami normy je zárukou toho, že prostredie, v ktorom sa služby poskytujú, je riadené a kontrolované a teda sú vytvorené organizačné a technické predpoklady na to, aby poskytované služby spĺňali požiadavky zákazníkov na kvalitu.

Prínosy ISO/IEC 20000-1:2018

Organizácia certifikátom získava rôzne externé aj interné výhody:

  • zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže na trhu
  • poskytnutie konkurenčnej a finančnej výhody prostredníctvom lepšej efektívnosti a znížených nákladov
  • zamedzenie ekonomických strát spôsobených dodávkou nekvalitných služieb
  • zmiernenie následkov vytvorením postupov, plánov a reakcií v prípade bezpečnostných incidentov
  • plnenie zákonných požiadaviek a oprávnených bezpečnostných požiadaviek
  • zavedenie trvalého zlepšovania v oblasti systému manažérstva služieb
  • zvýšenie angažovanosti a informovanosti zamestnancov