Je jediný orgán v členskom štáte, ktorý vykonáva akreditáciu na základe právomoci, ktorú mu udelil štát.
Nariadenie EÚ č. 765/2008, článok 2. ods. 11.