Je orgán členského štátu zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad trhom na území daného členského štátu.
Nariadenie EÚ č. 765/2008, článok 2. ods. 18.