Proces analýzy všetkých prevádzkových funkcií a vplyvov, ktoré na nich môžu spôsobiť prevádzkové prerušenie.

POZNÁMKA: Analýza vplyvu je súčasťou procesu hodnotenia rizika a zahŕňa analýzu vplyvu. Analýza dopadov identifikuje, ako sa strata alebo poškodenie prejaví; stupeň možnej eskalácie škôd alebo strát s časom po incidente; minimálne služby a zdroje (ľudské, fyzické a finančné) potrebné na to, aby obchodné procesy mohli naďalej fungovať na minimálnej prijateľnej úrovni; a časový rámec a rozsah, v ktorom by sa činnosti, funkcie a služby organizácie mali obnoviť.

ISO 22300:2018, 3.108