Právny základ

Európske centrum priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti (Európske kompetenčné centrum) a sieť národných koordinačných centier boli zriadené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/887.

Európske kompetenčné centrum bolo zriadené ako inštitucionálne partnerstvo, spoločný podnik tzv. Joint Undertaking, na dvojitom právnom základe z dôvodu jeho povahy a osobitných cieľov.

  • Právny základ na špecifické akcie vychádza z článkov 187, 188 ZFEÚ, v ktorých sa stanovujú štruktúry potrebné na účinné vykonávanie programov Únie vo výskume, technologickom rozvoji a pilotných programov, podpora trhového uvádzania produktov a riešení kybernetickej bezpečnosti. Vytvárajú tak robustný ekosystém na podporu európskeho odvetvia kybernetickej bezpečnosti s ambíciou zvýšiť konkurencieschopnosť a zvýšiť podiel na trhu.
  • Článok 173 ods. 3 Únii umožňuje stanoviť opatrenia na podporu konkurencieschopnosti odvetvia, napríklad riešenie problému nedostatku zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti.